PROJECTE/RECERCA 2016-2017: CENTRES INNOVADORS - CATALUNYA

 

què pretenem?, què oferim? - què entenem per centre innovador? - les preguntes del qüestionari-2016 - centres participants - recursos en català - tornar al projecte global

¿Qué hacen los centros innovadores? INFORME-2018 - Qué fan els centres innovadors? INFORME-2016


PREGUNTES DEL QÜESTIONARI (curs 2016-2017) (PER A ESTIMAR EL NIVELL D'INNOVACIÓ D'UN CENTRE

Els centres que vulguin participar en el PROJECTE poden contactar amb <pere.marques@uab.cat> i rebran l'enllaç per a accedir al qüestionari on-line que és el que cal emplenar.

 

CONTEXTO

Nom del centre

 

 

 

 

 

Localitat on està ubicat el centre

 

 

 

 

 

Nivells educatius que s'imparteixen. Si les actuacions orientades a la innovació que es realitzen en cada nivell educatiu són MOLT diferents convindrà omplir un qüestionari diferent per a cada nivell que s'imparteixi.

infantil

primària

ESO

batxillerat

FP

Nº aproximat d'alumnes en total

menys de 150

entre 150 i 600

entre 600 i 1200

més de 1200

 

Aproximadament quants alumnes hi ha que  "treballin poc" o que "no treballin"

capo, treballen bastant

menys del 10%

entre 10% i 20%

entre 20% i 30%

més del 30%

Nom de la persona de contacte

 

 

 

 

 

Correu electrònic de la persona de contacte

 

 

 

 

 

 

INNOVACIONS CURRICULARS: OBJECTIUS, CONTINGUTS, ESTRUCTURA

En els últims anys s'ha fet una revisió del Projecte Educatiu de Centre, PEC?

 

gens o una mica

bastant

molt

 

* El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL?

 

 

 

 

 

* El currículum dels cursos s'ha organitzat (total o parcialment) al voltant de projectes interdisciplinaris que integren el contingut d'algunes assignatures (que desapareixen)? CURRÍCULUM PER PROJECTES

 

 

 

 

 

 En els últims anys els "equips docents" han revisat els objectius i continguts de cada curs i matèria (actualització, integració competències transversals ...)?

 

 

 

 

 

* S'han integrat projectes interdisciplinars en el currículum de cada curs?

 

 

 

 

 

 Les intel·ligències múltiples estan presents en les competències que integren el currículum de cada curs?

 

 

 

 

 

 S'ha integrat la competència digital al currículum dels cursos (recursos TIC, buscar informació, comunicar-se, xarxes, seguretat a Internet ...)?

 

 

 

 

 

 Es donen assignatures en anglès (AICLE / CLIL)?

 

 

 

 

 

 S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió d'emocions, mindfullness ...)?

 

 

 

 

 

 S'han integrat en el currículum dels cursos sessions per cultivar el desenvolupament intel·lectual? (Tècniques d'estudi, metacognició, TBL -rutines de pensament-, pensament crític, creativitat...?

 

 

 

 

 

 -El Centre i els professors presten una especial atenció a la formació en valors dels estudiants?

 

 

 

 

 

 -S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre habilitats socials i comunicatives (resolució de conflictes, oratòria ...)?

 

 

 

 

 

* Es fan activitats amb els alumnes per integrar l'escola al barri (projectes d'aprenentatge servei)?

 

 

 

 

 

S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre altres "temes emergents" com per exemple: emprenedoria, robòtica, impressió 3D, programació (apps, scracht ...), realitat augmentada, STEM, pluriligüisme, escacs ...? Especificar quines:

 

 

 

INTEGRACIÓ DELS RECURSOS TIC I LES INFRAESTRUCTURES FÍSIQUES

Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d'Internet al centre?

 

gens o una mica

bastant

molt

 

 Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a les aules?

 

 

 

 

 

 ¿Els professors que tenen pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor, PDI) la utilitzen?

 

 

 

 

 

 El centre té plataforma educativa i s'usa? (1 EVA, Moodle, campus on-line amb espais aprenentatge + continguts + correu + emmagatzematge + ofimàtica)?

 

 

 

 

 

 El centre té plataforma de gestió? (També s'usa en gestió de tutoria: expedients, notes ...)

 

 

 

 

 

 Hi ha alguns dispositius digitals (DD = portàtils, pastilles) de suport a les aules?

 

 

 

 

 

 Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne disposa d'un portàtil o tauleta (DD personal de l'alumne o carros de DD)?

 

 

 

 

 

 Quan els alumnes tenen un DD (portàtil o tauleta) els professors fan que els facin servir per fer activitats a l'aula?

 

 

 

 

 

 En treballs en grup s'usen de vegades documents compartits i altres espais en línia col·laboratius?

 

 

 

 

 

 Els professors es mouen per les aules del centre amb el seu DD (portàtil o tauleta)?

 

 

 

 

 

 Els professors promouen que els alumnes facin servir llibres i continguts digitals?

 

 

 

 

 

 Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"? (Solen enllaçar-se a la web de centre)

 

 

 

 

 

 El centre disposa d'un portal web de centre?

 

 

 

 

 

 El centre té un professor coordinador TIC?

 

 

 

 

 

 Existeix un pla de manteniment dels recursos TIC? (Pot tenir un tècnic informàtic o externalitzar-)

 

 

 

 

 

 Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD, Internet ...) i d'avaries?

 

 

 

 

 

 El centre té un pla d'integració progressiva de les TIC?

 

 

 

 

 

 -En Ocasions s'utilitzen els smartphones dels alumnes per a realitzar activitats d'aprenentatge?

 

 

 

 

 

* S'utilitza la biblioteca? Possibles funcions: consulta i préstec de llibres, centre de recursos multimèdia, entorn per realitzar determinats projectes, espai d'estudi personal ...

 

 

 

 

 

A Infantil: hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a les aules?

 

no o només a alguna aula

a bastants aules

a moltes aules

 

-A Més de les aules de classe 1x1 i els carros de portàtils, hi ha seminaris i aules d'informàtica amb ordinadors que s'utilitzen en algunes activitats?

no té aquests seminaris i aules d’informàtica

s’utilitzen poc

s’utilitzen bastant

s’utilitzen molt

 

Quins altres recursos TIC s'utilitzen bastant o molt en el centre? Indiqueu quals: Per exemple càmeres de documents, elements de robòtica, impressores 3D, laboratoris d'idiomes ...

Si en alguns cursos i activitats de vegades els alumnes usen els seus telèfons intel·ligents, què fan amb ells?, quines tasques realitzen?

 

 

 

 

RENOVACIÓ METODOLÒGICA

S'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL? Suposa una avaluació diferenciada dels aspectes conceptuals i les competències.

 

gens o una mica

bastant

molt

 

El professorat adopta un paper de mediador i assessor en els aprenentatges més que de transmissor / avaluador d'informació?

 

 

 

 

 

S'inclouen l'ABP / PBL i PROJECTES COOPERATIUS (significatius, interdisciplinaris, sobre reptes / problemes) entre les activitats dels alumnes?

 

 

 

 

 

 La correcció dels projectes i alguns altres treballs dels alumnes es fa davant la classe (a la pissarra digital, canó de projecció ...)?

 

 

 

 

 

Progressivament va donant als alumnes més autonomia d'aprenentatge (autoavaluació, autoregulació, contractes de treball ...)?

 

 

 

 

 

 Quan convé es treballa amb grups i horaris flexibles? Es trenca la rigidesa dels horaris i grups fixos.

 

 

 

 

 

Els professors consideren els estils perceptius (visual, verbal) i cognitius dels seus alumnes i les intel·ligències múltiples?

 

 

 

 

 

 Els professors personalitzen LES TASQUES (adaptacions, reforços, suports extra ...) segons els sabers previs dels alumnes i els seus interessos i necessitats educatives? inclusivitat

 

 

 

 

 

 Es realitza una avaluació formativa contínua per aprendre de l'error? El procés de millora també compte en la nota, no només els resultats dels exàmens.

 

 

 

 

 

S'aplica l'aprenentatge servei a l'aula (aprenentatge cooperatiu, tutoria / assessoria entre alumnes, co-avaluació ...)?

 

 

 

 

 

* Els alumnes més grans apadrinen i ofereixen certa formació als de cursos interiors?

 

 

 

 

 

* Els alumnes col·laborar en l'elaboració de normes i resolució de conflictes (mediadors, jutges ...)?

 

 

 

 

 

 Cada professor té el seu espai docent on-line amb recursos per als seus alumnes (web o bloc docent o de matèria)?

 

 

 

 

 

 Quan els alumnes tenen un DD (tauleta / netbook): ¿a més d'usar-lo com a llibre de text i exercicis el fan servir per buscar informació, elaborar treballs, comunicar-se i difondre ...?

 

 

 

 

 

S'aprofiten els aprenentatges informals i es realitzen activitats fora del centre (excursions, visites a museus, empreses i altres llocs del context)?

 

 

 

 

 

 Hi ha reunions periòdiques de coordinació, i per compartir recursos i bones pràctiques, entre docents? EL PROFESSORAT TREBALLA EN EQUIP

 

 

 

 

 

Els últims anys s'han actualitzat els recursos (llibres, continguts digitals, apps ...) que s'utilitzen a classe?

 

 

 

 

 

 Hi ha espais-aula modulables (envans mòbils, diversos entorns de treball ...) i s'utilitza aquesta versatilitat quan convé?

 

 

 

 

 

 En les aules el mobiliari és mòbil?

 

 

 

 

 

 La tutoria es considera "essencial" en la tasca dels docents per facilitar l'autoconeixement i donar confiança a l'alumnat, motivar-lo i per a la detecció precoç de dificultats?

 

 

 

 

 

 -En La mesura del possible se solen incloure elements lúdics (una certa gamificació) en les activitats d'aprenentatge?

 

 

 

 

 

 -En Alguns casos es desdoblen les classes o es realitza co-docència (diversos professors a la mateixa aula)?

 

 

 

 

 

 -Es Fomenta l'autoavaluació per part dels alumnes (mitjançant exercicis / qüestionaris autocorregibles, solucionaris, rúbriques, portafolis ...)?

 

 

 

 

 

 -Es Fomenta que els alumnes es vagin construint un entorn de suport a l'aprenentatge de les diferents assignatures (apunts, memòria auxiliar, PLE ...)?

 

 

 

 

 

 -Es Fomenta el "aprendre fent" (aplicar, transferir coneixement, descobrir, resoldre, crear ...) enfront de la simple memorització de continguts?

 

 

 

 

 

* S'incentiva la curiositat (formular preguntes), la creativitat i el pensament científic / crític (cercar i contrastar respostes) dels alumnes?

 

 

 

 

 

* Alguns treballs dels alumnes s'exposen el webs i parets de classe i del centre?

 

 

 

 

 

Quines altres metodologies didàctiques s'utilitzen bastant o molt pels professors ?. Per exemple: webquest, TBL-rutines de pensament, classe inversa, racons / ambients d'aprenentatge, aules temàtiques, grups interactius amb voluntaris ...)

 

 

FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT

¿El professorat rep suport "just in time" quan té un problema de gestió de classe o ús de les TIC? (Per un professor del centre o expert extern)

 

gens o una mica

bastant

molt

 

 Hi ha un pla de formació contínua en Didàctica i TIC que considera necessitats i peticions del professorat (motivar, tutoria, gestió / control d'aula, diversitat, projectes, a. Cooperatiu, avaluació, nous recursos)?

 

 

 

 

 

 S'informa al professorat de jornades, cursos, llibres, revistes, i nous recursos (en sala professors, web de centre)?

 

 

 

 

 

 Els professors comparteixen recursos i participen en projectes d'innovació (amb universitats i altres institucions), assisteixen a jornades i visites, estan en xarxes docents?

 

 

 

 

 

 Els professors tenen una adequada competència digital docent? (A = bàsica de tot ciutadà + B = específica de professor)

 

 

 

 

 

 S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic de la pissarra digital (PD)?

 

 

 

 

 

 S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic de la plataforma de centre?

 

 

 

 

 

 S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic dels portàtils, pastilles i altres dispositius digitals (DD)?

 

 

 

 

 

 S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic (i creació) dels llibres i continguts educatius digitals?

 

 

 

 

 

 -El Centre fomenta que es realitzi formació entre els seus professors (compartir bones pràctiques i recursos, habilitats TIC, debats pedagògics ...)?

 

 

 

 

 

 -El Centre compta amb el suport d'un orientador i / o assessor psicopedagògic?

 

 

 

 

 

 -Es Va orientant al professor perquè sigui un "investigador a la seva aula" (experimentar per millorar resultats)?

 

 

 

 

 

Quin altra formació i suport s’ofereix al professorat? Especificar

 

 

 

 

COLABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES (cas d’alumnes menors de 18 anys)

A més dels aspectes que es citen, es dóna per suposat que s'utilitzen els canals de comunicació tradicionals (telèfon, correu ordinari, SMS, tauler informatiu, "agenda de l'alumne" ...)

¿Diverses vegades al curs els professors convoquen reunions de pares? (Per informar-los del que es fa i les normes, canviar impressions, triar pares delegats de curs ...)

 

gens o una mica

bastant

molt

 

 A l'inici i al final de curs, i sempre que és necessari, els professors criden a una tutoria amb el seu fill a les famílies?

 

 

 

 

 

 Els pares col·laboren amb els professors? (Van a les reunions de pares i tutories, segueixen les seves orientacions ...)

 

 

 

 

 

 Si convé, els pares participen en les classes? (Per ajudar en alguna activitat: per ajudar, parlar de la seva professió, participar en grups interactius ...)

 

 

 

 

 

 Es proporcionen sessions de formació i orientació a les famílies? Escola de Pares (seguretat a Internet, educació dels fills, alimentació i salut ...)

 

 

 

 

 

 Es fa servir també el correu electrònic i la plataforma o web de centre per a la comunicació entre famílies i professors i perquè puguin fer gestions (temes menjador, malaltia ...)?

 

 

 

 

 

 -Hi Ha un AMPA (Associació de Mares i Pares) que organitza activitats extraescolars i reunions amb pares i amb direcció?

 

 

 

 

 

* Hi ha comissions mixtes de pares i professors (de vegades amb alumnes) per organitzar activitats, gestionar serveis (biblioteca, menjador, ...), portar idees ...?

 

 

 

 

 

* Hi ha pares "vocals d'aula", en contacte amb els altres pares de l'aula i amb l'AMPA i la direcció?

 

 

 

 

 

Quins altres canals de col·laboració família-escola es tenen establerts. Especificar. No cal citar els canals tradicionals de comunicació (tauler d'anuncis, correu ordinari, telèfon, SMS ...) que ja considerem que s'utilitzaran

 

 

PLA D’INNOVACIÓ DE CENTRE I AJUSTOS ORGANITZATIUS

Hi ha un pla d'innovació de centre (generalment a 3 o 5 anys) amb els 3 eixos: curricular, metodològica i tecnològica?

 

gens o una mica

bastant

molt

 

  Hi ha un coordinador o departament d'innovació en el centre? (Assessora el disseny del pla, el gestiona, l'avalua ...)

 

 

 

 

 

  Està previst avaluar anualment la implementació del pla i el seu impacte? (Canvi de pràctiques docents, millores en els aprenentatges ...)

 

 

 

 

 

-Quants Anys fa que el centre està innovant establint els seus plans d'innovació i millora? No es considera aquí el que professors o grups de professors realitzin innovacions a les seves aules. La pregunta es refereix a "innovacions a nivell de centre" que impliquin a tots o quasi tots els professors

esperem començar el proper curs

hem començat aquest curs

entre 2 i 5 anys

entre 5 i 10 anys

més de 10 anys

Quines altres innovacions organitzatives rellevants s'han implementat al centre? Especificar


 

 

 

IMPACTE DE LES INNOVACIONS dels darrers 3 anys: RESULTATS OBTINGUTS

El sentit que tenen innovar és aconseguir millorar la formació dels alumnes i el seu rendiment acadèmic, així com optimitzar el funcionament i imatge del centre i millorar la satisfacció i professionalitat dels professors i el persona en general.

S'observen millores en els aprenentatges dels alumnes?

no, gens

una mica

bastant

molt

 

Es constaten millores en les notes en general dels alumnes?

 

 

 

 

 

S'ha reduït el nombre d'alumnes en fracàs escolar (que no aproven)

 

 

 

 

 

Es constaten millores en la competència digital de l'alumnat?

 

 

 

 

 

Ha millorat la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre?

 

 

 

 

 

Ha millorat la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre?

 

 

 

 

 

Ha augmentat la demanda de places escolars al centre?

 

 

 

 

 

Ha millorat la competència digital docent dels professors?

 

 

 

 

 

Ha millorat la competència didàctica del professorat?

 

 

 

 

 

Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre?

 

 

 

 

 

S'observen millores en la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses ...)?

 

 

 

 

 

Altres resultats obtinguts a conseqüència de les innovacions

 

 

 

 

 

 

 

­­­----------------------

 

 

EMPRESES QUE ACTUALMENT DONEN PATROCINI A LES ACTIVITATS DIM-EDU. GRÀCIES.

 

controlador de visitas
Para darse de alta en la RED SOCIAL DIM, registrarse en DIM-ning