DISSENY DE DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA NO PRESENCIAL (sessió-2 + sessió-3)
Pere Marquès Graells
(2003)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

IMPRIMIR con márgenes de 5 mm


Sessió 11 de desembre (16 - 20 h.): Suports TIC a l'ensenyament universitari

- Les grans aportacions de les TIC i d'Internet a la societat en general <http://peremarques.net/tic.htm>

...I al món educatiu en particular: avantatges i inconvenients <http://peremarques.net/siyedu.htm>. Per què cal usar-les a l'educació.

- Habilitats necessàries per a moures pel ciberespai: cerca eficient d'informació, correcció en la cibercomunicació (netiqueta)...<http://peremarques.net/habilweb.htm>

- Col.loqui: la nostra percepció.

- Quins canvis s'han produit a la universitat amb les TIC fins ara?
- Quins altres canvis serien desitjables?
- Com ens poden ajudar en el nostre treball docent / investigador?
- Com poden ajudar les TIC als nostres alumnes en els seus procesos d'aprenentatge?

- L'aprofitament educatiu del ciberespai a l'ensenyament universitari: de l'ensenyament presencial a l'ensenyament semipresencial. <http://peremarques.net/ticuniv.htm> Exemples d 'ús educatiu del ciberespai i recursos disponibles.

- Aportacions dels assistents:

- Comentaris al "nou paradigma de l'ensenyament"
- Presentació d'experiències d'utilització del ciberespai que s'hagin realitzat

- Elaboració d'un website educatiu. Tipus de web segons la seva funcionalitat. Fases per a la seva elaboració y aspectes generals a considerar. <http://peremarques.net/disdesaw.htm>

- Criteris de qualitat <http://peremarques.net/caliweb.htm> i consideracions per al seu ús <http://peremarques.net/planiweb.htm>

- El cas de les webs docents: estructura, funcions i avaluació. <http://peremarques.net/webdocen.htm>

- Treballs práctics (en grups):

- Disseny d'una web docent que aporti una máxima funcionallitat a professors i alumnes.
- Avaluació d'una web docent (1 grup)

Sessió 12 de desembre (9 - 13 h, 2a part aula informàtica): Els sistemes de teleformació i altres suports TIC

- Els sistemes de teleformació o e-learning. Tipologia i característiques. Principals elements dels sistemes de teleformació (STF).<http://peremarques.net/telefor.htm>

- Avantatges i inconvenients dels sistemes de teleformació. La formació no presencial versus la formació semipresencial. en el món universitari

- Criteris de qualitat referits als sistemes de teleformació. Plantilla per a l'avaluació de STF <http://peremarques.net/stfcalid.htm>

- Principals problemàtiques de l'ensenyament no presencial: recursos humans, continguts, seguiment i motivació de l'alumnat, avaluació, infrastructures...

- Aportacions dels assistents:

- Comentaris sobre sistemes de teleformació coneguts o en els que s'hagi participat (com alumne o professor). Valoracions
- Possibles solucions a les problemàtiques que comporten els sistemes de teleformació.

- Treball práctic (en grups):

- Disseny d'un sistema de teleformació ideal.
- Elaboració d'una plantilla per a l'avaluació de cursos.

- Què ens aporten els portals universitaris?: informació, canals de comuinicació... <http://peremarques.net/evaport2.htm>

- Treball práctic :

- Revisió de diversos portals.
- Anàlisi de les seva possible utilitat.

- La transparència d'Internet y la col.laboració interuniversitària. Exemples. enciclopedies, consulta de recursos y porgrames d'altres professors...

PROPOSTES D'ACTUACIÓ. Es tracta de dissenyar properes actuacions dels assistents que aprofitin aquestes funcionalitats de les TIC


http://peremarques.net