UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

LES TIC A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ DE LA UAB

© Dr. Pere Marquès Graells, 2001 (última revisió: 9/06/03 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

Introducció: impacte de les TIC a l'educació - Les credencials de les TIC - L'impacte de les TIC a la universitat presencial - Algunes actuacions innovadores - Les TIC i els processos d'ensenyament i aprenentatge - Les TIC a la nostra Facultat avui - Construïm el futur, algunes propostes sobre les TIC i epíleg


1.- INTRODUCCIÓ: IMPACTE DE LES TIC A L'EDUCACIÓ

 Les telecomunicacions i els "mass media" primer i les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: informàtica, telemàtica, multimèdia) darrerament, han estat importants motors del canvi cultural, social i econòmic al llarg del segle XX.

En el món educatiu, l'impacte d'aquests mitjans de comunicació i de procés de la informació es pot sintetitzar en tres fets principals:

 - La integració de noves competències tecnològiques en els currículums i la consideració a tots els nivells dels canvis socio-econòmics que originen o possibiliten aquests nous instruments de la nostra cultura: la globalització econòmica i cultural, noves "formes de viure", canvis en els valors i normes, canvis en els perfils professionals…

Molt aviat qui no sàpiga "cercar i llegir" la informació que posen a la nostra disposició els nous mitjans i "escriure i comunicar-se" amb els ordinadors i les xarxes telemàtiques serà considerat "analfabet".

- L'ús de les TIC en la gestió de les actuacions educatives: tutories, processos d'ensenyament i d'aprenentatge, gestió d'institucions educatives, cursos on-line…

A vegades la utilització d'aquests nous instruments ha comportat una innovació didàctica, metodològica, organitzativa..., però fins l'arribada d'Internet les TIC sovint s'havien limitat a facilitar la realització dels processos tradicionals.

- La importància creixent de "l'escola paral.lela" en l'educació de les persones: els aprenentatges "ocasionals" que es realitzen a través dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies (videojocs, ordinadors, Internet...), proveïdors d'atractiva informació audiovisual i d'activitats lúdiques, cada vegada més interactius i més omnipresents en tots els àmbits de la nostra vida.

  Avui en dia les TIC estan (haurien d'estar) presents en els currículums de tots els estudis i constitueixen una eina imprescindible per a tot docent. I en aquest marc, les Facultats de Ciències de l'Educació, responsables de proporcionar als professionals de l'educació les competències necessàries per tal d'acostar críticament TOTHOM a la "cultura" de la societat, tenim una important labor a realitzar.

A continuació repassarem la presència actual de les TIC a la nostra Facultat i presentarem una prospectiva de les seves possibilitats a curt termini.

fup.gif (939 bytes)

2.- LES CREDENCIALS DE LES TIC.

 2.1.- LES GRANS APORTACIONS DE LES TIC A LA SOCIETAT

Les TIC simplement són instruments que ens faciliten la realització dels nostres treballs perquè sempre, siguin els que siguin, ens exigeixen disposar d'una determinada informació, fer un processament de dades específic (càlcul, classificació, dibuix, redacció...) i sovint també demanden la comunicació amb altres persones. Tot això és just el que ens ofereixen les TIC:

- Accés a tot tipus d'informació textual, audiovisual... sobre qualsevol tema (CD, Internet...)

- Sistemes pel processament de dades i de manera ràpida i fiable (editors, fulls de càlcul, gestors de bases de dades...)

- Canals de comunicació immediata, sincrona i asíncrona, per difondre informació i contactar amb qualsevol persona o institució del mon (correu electrònic, edició de pàgines web...).

A més a més, d'aquestes tres funcionalitats bàsiques les TIC també ens aporten: automatització de tasques i interactivitat, emmagatzemament de grans quantitats d'informació en petits suports de fàcil transport (discos, targetes, xarxes), homogeneització dels codis utilitzats pel registre de la informació (digitalització de tot tipus d'informació textual i audiovisual)...

 2.2.- DE L' EVOLUCIÓ INFORMÀTICA A LA REVOLUCIÓ D'INTERNET

De tots els grans "descobriments" de las darreres dècades (i sense ignorar l'impacte que aviat ens farà sentir la enginyeria genètica), ni la radiotelevisió, ni l'energia nuclear, ni la conquesta de l'espai, ni els ordinadors... res ha tingut (ni tindrà en els propers anys) un paper tan decisiu en la transformació de la nostra societat com Internet.

Si la informàtica va impulsar canvis que van suposar una important evolució de la nostra societat, Internet ara comporta una revolució. Per què?, on està el "poder" d'Internet? La xarxa Internet, amb el suport dels ordenadores i de la telefonia convencional i mòbil, permet que en qualsevol moment i en qualsevol lloc, poguem accedir a la informació que necessitem, difondre dades a tot el món i comunicar-nos amb qualsevol persona o institució.

I això, com ja va passar en altres èpoques històriques amb l'adveniment de determinats instruments (foc, ferro, màquina de vapor, electricitat...) ens obra les portes d'una nova era en la que, en aquest cas, podrem realitzar "a distància" moltíssimes de las coses que abans exigien presencialitat, i podrem desenvolupar noves activitats (moltes d'elles enriquidores per a la nostra personalitat i per a la nostra forma de vida) fins ara impossibles i fins i tot impensables: telecompres, telemedicina, teleformació...

fup.gif (939 bytes)

3.- L'IMPACTE DE LES TIC A LA UNIVERSITAT PRESENCIAL

En un article de propera publicació a la revista EDUCAR, que podeu consultar també a <http://peremarques.net/ticuniv.htm>, analitzo les principals "adaptacions" que les institucions universitàries realitzen per tal d'integrar les TIC dins d ela seva estructura i aprofitar els avantatges potencials que proporcionen, condició indispensable per a poder continuar en el desenvolupament de les seves funcions tradicionals de formació, recerca i difusió del coneixement a la societat. Els principals aspectes que es consideren són els següents:

3.1.- UNIVERSITAT PRESENCIAL "VERSUS" UNIVERSITAT VIRTUAL.

Les facilitats que proporciona Internet per a la gestió de cursos a distància, la creixent competitivitat entre les universitats en la recerca d'estudiants i, sobre tot, les creixents necessitats de formació continua i "a mida" dels treballadors per a adaptar-se als continus canvis de la societat de la informació, són factors que empenyen les universitats presencials cap a la creació d'un "campus virtual" que els permeti oferir cursos on-line (sobretot postgraus i mestratges).

Tot i que sabem que un bon curs presencial (si és bo considerà l'ús de les TIC) sempre serà millor que un bon curs virtual (per definició sacrificarà el contacte presencial), l'oferta de cursos on-line permet a les universitats presencials acostar els seus estudis a una població més amplia, ja que desapareixen les limitacions associades a la distància i s'obvien les restriccions temporals d'alguns estudiants (no cal anar a classe a unes hores determinades). Aquest augment del radi d'influència també permet oferir cursos més específics i a "mida" per a petits col.lectius dispersos.

A la pàgina <http://blues.uab.es/mem> podeu consultar informació sobre el Mestratge on-line de Educació i Multimèdia (MEM) de la UAB i a la web de l'Escola de Doctorat i Formació Continuada (EDFC) <http://www.blues.uab.es/escola_doctorat/> trobareu altres cursos on-line que ofereix la nostra universitat.

3.2.- ELS CAMPUS VIRTUALS: CAP A LA BIMODALITAT.

A més a més d'impartir cursos on-line, les universitats presencials també assagen el desenvolupament d'algunes assignatures on-line (podeu consultar per exemple els projectes de la UAB Intercampus <http://www.catcampus.org/> i Metacampus <http://www.blues.uab.es/%7Escampus/videoconferencies/videoconferencia.htm>) i van incorporant nous serveis amb suport telemàtic pels seus professors i alumnes.

Tot això s'articula a través d'uns entorns telemàtics anomenats campus virtuals. A la nostra universitat, l'Autònoma Interactiva <http://www.uab.es/interactiva/>, ofereix els següents serveis:

- Campus. Facilita un entorn pel desenvolupament de cursos i assignatures on-line i a més a més dóna suport a diverses funcionalitats per a complementar i millorar la docència presencial:

- Espai de proposta docent i apunts, on el professorat pot posar a disposició dels seus alumnes el programa de les assignatures, el sistema d'avaluació, orientacions pel seu estudi, apunts...

- Espai d'informació, on es pot informar els alumnes sobre bibliografia i recursos on-line per a les assignatures, calendari d'activitats, notícies...

- Espai de comunicació, que incorpora un servei de correu electrònic específic per a cada assignatura que facilita la comunicació entre el professor i els estudiants. També ofereix la possibilitat d'organitzar fòrums telemàtics.

- Eines docents, que proporcionen al professorat informació sobre l'activitat dels alumnes al campus i faciliten seva comunicació amb els estudiants.

- Intranets de gestió (MSD, ARCADE, SIDEC...) <https://isa.uab.es/>, que ofereixen facilitats administratives pel professorat: obtenció de llistes dels alumnes, entrada provisional de notes, control del pressupost dels projectes de recerca, etc.

- Secretaria virtual <http://www.uab.es/interactiva/intranet/intra2.htm>, que permeten als estudiants consultar de les seves qualificacions i realitzar determinats tràmits burocràtics.

- E-mail i hostatge de pàgines web (CESAR) <https://cesar.uab.es/> L'assignació d'una direcció e-mail a cada estudiant facilita que puguin estar més en contacte entre ells i comunicar-se amb el professor en cas de necessitat (tutories virtuals). A més a més, la disponibilitat d'un servei "web mail" i la possibilitat d'accés remot i gratuït des de casa a Internet permet la connexió i comunicació en qualsevol lloc i moment.

Per altra part, estudiants i professors també poden disposar d'un espai gratuït a Internet on publicar les seves pàgines personals.

- Enllaços amb altres pàgines web de la universitat (o d'altres institucions) que puguin oferir informació i serveis de l'interès dels estudiants. Per exemple el Servei de Biblioteques < http://www.bib.uab.es/>

3.3.- NOUS CONTINGUTS DE LES ASSIGNATURES, NOVES TITULACIONS

La dinàmica de la tecnificada, globalitzada i canviant societat de la informació exigeix una continua actualització dels continguts de moltes assignatures i, en alguns casos, fins i tot la creació de noves assignatures i titulacions.

En el que respecta a les tecnologies de la informació i la comunicació, més enllà de la necessària "alfabetització en TIC" (vegeu article "nova cultura, noves competències dels ciutadans" <http://peremarques.net/competen.htm>), que els estudiants cada cop tindran més assumida quan arribin a la universitat, sorgeix la necessitat d'integrar en els plans docents les aplicacions de les TIC com contingut transversal i instrument professional.

En alguns casos simplement es tractarà d'aprofitar les TIC com a font de documentació sobre els continguts de l'assignatura (accés a bases de dades especialitzades), però en altres casos haurà de considerar els programes informàtics específics del seu camp professional (educació especial, tractament de dades estadístiques, simulacions físiques...) i introduir els conceptes i procediments necessaris per a utilitzar-los.

A més a més, l'impacte de les TIC en alguns camps professionals és tan fort que origina nous perfils professionals, de manera que cal dissenyar nous estudis específics (cicles formatius de formació professional, carreres universitàries, postgraus i mestratges).

3.4.- EL PROFESSORAT: MÉS DEDICACIÓ, MÉS FORMACIÓ

La integració de les TIC a la universitat no suposa només l'entrada de màquines que puguin facilitar més o menys les feines habituals, sobretot significa la implantació de noves metodologies de treball i nous serveis que el personal docent i no docent haurà de gestionar. Pel que fa al personal docent això suposarà:

- Canvis en la dedicació del professorat. L'elaboració i el manteniment de pàgines web, les tutories virtuals complementàries, la gestió de les assignatures on-line, la continua actualització tecnològica...; amb les TIC les dedicacions docents del professorat augmenten més enllà dels temps habituals de preparació i les hores de classe i de tutoria presencial.

I és que l'aplicació de les TIC en les tasques docents pot suposar una millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge, però no una reducció dels temps emprats en les tasques docents (a diferència del que passa en la major part de les activitats humanes que al aplicar les TIC redueixen els temps d'execució). En el nostre cas les TIC ens permeten realitzar més coses, ens permeten crear entorns d'aprenentatge amb més potencial pedagògic, ens permeten fer millor el seguiment del progrés dels nostres estudiants... però el temps de dedicació augmenta.

Cal doncs establir un nou marc laboral que consideri les hores reals que cada professor dedica a treballs relacionats amb la docència. Ara que es debat a la Unió Europea una nova estimació dels crèdits de les assignatures (crèdit europeu) que considera el temps que han de dedicar els estudiants per a desenvolupar totes les tasques associades a cada assignatura (no només les hores de classe presencial), pot ser un bon moment per a replantejar-se la docència de les assignatures i establir un nou marc sobre les dedicacions docents.

- La formació del professorat en TIC. La consideració de les TIC al currículum, i la seva utilització, no només suposen pel professorat més temps de dedicació, si no que també originen noves necessitats de formació que exigeixen noves inversions de temps. La formació bàsica relacionada amb les TIC que requereix el professorat universitari es centra en los següents aspectes:

- Utilització dels aparells i programes informàtics d'ús general: entorn windows, processador de textos, navegador d'Internet i correu electrònic, editor de pàgines web...

- Coneixement de las funcionalitats que ofereix el campus virtual de la universitat.

- Coneixement dels recursos didàctics i altres materials d'interès per a l'assignatura disponibles en suport tecnològic (CD, Internet...)

- Aplicació de les TIC a l'ensenyament com instrument d'innovació didàctica: creació de la pàgina web de l'assignatura, organització de la tutoria virtual, aprofitament dels recursos d'Internet per a les classes i per a proposar activitats complementàries als estudiants...

- Coneixement i utilització de les bases de dades i programes informàtics específics de la matèria que s'imparteix (instruments professionals).

La millor manera d'aconseguir aquesta nova capacitació del professorat en TIC és promoure l'adequada formació des de la pròpia universitat, incentivant l'ús i la integració de les noves tecnologies i, per suposat, facilitant els adequats mitjans tecnològics i un bon assessorament continu. El professorat ha de veure la necessitat i la utilitat de les TIC en el seu treball docent i investigador, ha de descobrir els seus avantatges, s'ha de sentir recolzat en tot moment... Per que si no ho veu necessari i factible, fins a quin punt es pot forçar una actualització de competències tecnològiques sense vulnerar la "llibertat de càtedra"?

Per altra part, la cada cop més sentida necessitat de formació en TIC per part del professorat pot aprofitar-se (sobre tot si aquesta formació s'organitza des de la universitat) per a promoure la no sempre tan sentida, però a vegades igualment necessària, actualització didàctica. Sabrem conduir el canvi metodològic intrínsec a la integració de les TIC a la universitat cap a la introducció i consolidació de pràctiques pedagògiques innovadores?

3.5.- LA INVESTIGACIÓ OBERTA AL MÓN

Les grans funcionalitats de les TIC com a font d'informació (accés a tot tipus de bases de dades, informació puntual dels esdeveniments científics de tot el món), com a canal de comunicació i com a instrument pel procés de dades, faciliten en gran manera el desenvolupament de moltes tasques investigadores i obren noves possibilitats de col.laboració "a distància" entre especialistes de tot el món.

A més a més, la publicació dels treballs a Internet augmenta la transparència de les activitats que es realitzen en cada centre investigador i permet la immediata difusió i compartició del saber. Vegeu per exemple les pàgines del grup de treball DIM (Didàctica i Multimèdia) <http://dimglobal.net/> i del projecte Pedactrice <http://www.pedactice.com/penquin>

Per altra part, la vertiginosa dinàmica del món actual fa que la societat tingui una gran avidesa per les recerques, de les que obté dades per a prendre decisions encertades que li permetin seguir el seu progrés. Aquesta circumstància, favorable al creixement de la investigació en general, conjuntament amb el fet de que mitjançant els serveis telemàtics les universitats i les empreses es poden conèixer i comunicar millor, explica la creixent col.laboració universitat-empresa..

3.6.- LA GESTIÓ

Les TIC poden automatitzar i descentralitzar la gestió dels centres universitaris d'una manera coordinada (tot i que també mal utilitzades poden potenciar una centralització i burocratització extrema). Algunes de les seves aportacions son:

- Millor coordinació entre els diversos serveis.

- Proporcionar completa informació on-line sobre tots els aspectes relacionats amb la universitat, els seus serveis i titulacions, a través de les webs institucionals (vegeu per exemple les webs de la UAB <http://www.uab.es> i de la Facultat de Ciències de l'Educació <http://dewey.uab.es/>

- Realització de tràmits administratius des d'Internet: matrícules, consulta de notes, control de pressupostos... (vegeu al punt 3.2: "intranets de gestió" i "secretaria virtual")

- Comunicació àgil de l'administració amb els estudiants i amb el professorat a través dels oportuns canals telemàtics (les comunicacions en paper s'aniran reduint dràsticament) .

- Sistemes per augmentar la participació dins de la comunitat universitària dels seus membres (professores, estudiants, PAS) mitjançant canals virtuals alternatius a les reunions presencials.

No obstant això, a l'igual que el professorat, el personal de l'administració i serveis (PAS) també necessita una nova formació en TIC que li permeti enfrontar-se amb els nous treballs i les noves maneres de realitzar les tasques habituals.

3.7.- LA COMUNICACIÓ UNIVERSITAT - ENTORN

Les TIC, i en especial Internet, permeten augmentar la comunicació entre la universitat i el món extrauniversitari (empreses, institucions socials...), de manera que la cultura universitària es pot estendre més al seu entorn (proper i llunyà) i es poden generar més sinèrgies entre els diversos agents socials.

Per exemple, a través de la pàgina institucional de la universitat a Internet es poden publicar articles que puguin ser de l'interès de la comunitat del seu entorn, anunciar els actes que es van a celebrar, incloure ofertes i demandes laborals, oferir serveis gratuïts (que tal vegada puguin fer alumnes en pràctiques, assessorats pels seus professores), informar dels cursos que s'ofereixen a la universitat....

Un altra iniciativa interessant pot ser crear una llista telemàtica amb totes les empreses i institucions que vulguin estar més en contacte amb la universitat i canalitzar a través de la llista informació sobre els cursos que s'ofereixen, possibles convenis de col.laboració, els actes que s'organitzin...

3.8.- LA QUALITAT: CONDICIÓ NECESSÀRIA

Les TIC, y en especial Internet, incrementen la transparència de les activitats que es realitzen a les diverses universitats. Avui en dia tot es pot saber: el que es fa a cada universitat, com es fa, la competència dels seus professores, com són les seves instal.lacions, el nivell d'exigència, la preparació amb la que realment surten els titulats... Ja sigui a través de las pròpies pàgines web institucionals de les universitats, en els fòrums especialitzats o a través dels medis de comunicació, les actuacions de les universitats es fan transparents (vegeu per exemple la informació que es proporciona del III Curs de Postgrau sobre Noves Tecnologies Multimèdia i Educació de la Facultat <http://peremarques.net/ntic/>)

En aquest context, la utilització de les TIC en els sistemes d'ensenyament de les universitats i l'adequada integració de les noves tecnologies en els programes de les assignatures actualment ja es considera un dels indicadors de qualitat de les institucions.

Finalment cal tenir en compte que l'excés de l'oferta de cursos sobre la demanda, i la transparència a la que ens hem referit, permet que els estudiants (si no estan mal informats ni tenen poderoses raons econòmiques que limitin molt les seves opcions) puguin seleccionar els millors cursos al seu abast, de manera que a mig termini només les universitats que ofereixin una alta qualitat podran mantenir els seus cursos.

3.9.- LES INFRASTRUCTURES MATERIALS

Un altra aspecte fonamental a considerar són les infraestructures materials que les universitats necessiten per poder aprofitar les prestacions que aporten les TIC. En destaquem les següents:

- Creació d'una intranet amb diversos servidors que proporcionin a tota la comunitat universitària bases de dades compartides, serveis de correu electrònic, hostatge de pàgines web...

- Creació d'un "campus virtual" atractiu i útil para professors i estudiants.

- Dotacions informàtiques pels sistemes i serveis de gestió de la universitat

- Dotacions informàtiques pels serveis generals: biblioteques, sales de juntes...

- Equipaments tecnològics específics pels laboratoris.

- Creació de sales de videoconferència

- Creació d'aules informàtiques suficients (amb ordinadors multimèdia connectats a Internet) per a la docència i per a l'ús lliure dels estudiants.

- Informatització de les aules de classe mitjançant la instal.lació d'un ordinador multimèdia connectat a Internet i un canó de projecció.

- Dotacions informàtiques pels despatxos i seminaris dels professors.

fup.gif (939 bytes)

4.- ALGUNES ACTUACIONS INNOVADORES

Amb les funcionalitats que proporcionen els "campus virtuals", i fins i tot directament a través dels serveis d'Internet y de les xarxes telemàtiques internes de cada universitat (intranets), es poden oferir diversos serveis als estudiants que milloren els sistemes d'ensenyament i faciliten els seus aprenentatges. A continuació es presenten algunes d'aquestes possibilitats:

4.1.- LES WEBS INSTITUCIONALS.

Faciliten informació sobre tots els aspectes relacionats amb la universitat (estudis, serveis, personal i activitats...). A més a més, enllaçades amb altres funcionalitats del campus virtual, permeten als estudiants l'accés a serveis de correu electrònic, la realització on-line d'alguns tràmits burocràtics, la consulta d'espais de treball específics de les assignatures que estan cursant, etc. Vegeu per exemple les següents webs:

- Facultat de Ciències de l'Educació <http://dewey.uab.es/>

- Servei d'Aplicacions Educatives <http://dewey.uab.es/serveis.htm#saeinformat>

- Servei de Biblioteques de la UAB < http://www.bib.uab.es/>

- Departament de Pedagogia Aplicada <http://dewey.uab.es/paplicada/>

- Grup de treball CCUC < http://dewey.uab.es/mtomas/>

4.2.-  LA WEB DEL PROFESSOR

En uns anys, no només els professors, totes les persones tindrem una pàgina web que constituirà un element més del nostre microcosmos personal i que, a més a més de reflectir aspectes de la nostra personalitat, tindrà múltiples funcions, entre d'altres:

- Informar sobre nosaltres mateixos, donar-nos a conèixer a tot el món.

- Difondre les nostres produccions: artístiques, científiques, lúdiques...

- Mostrar el nostre perfil professional, presentar un currículum sempre actualitzat

- Fer ofertes i demandes.

De moment, i pel que fa a aquest estudi, destacarem la conveniència de que cada professor tingui una pàgina on, a més a més del seu currículum, destaqui les seves línies actuals de recerca. Resultarà orientador pels alumnes i també facilitarà contactes amb altres investigadors (vegeu per exemple la pàgina del professor Josep Mª Fortuny <http://blues.uab.es/~ipdm4/Fortuny.html>)

4.3.- LA WEB DE L'ALUMNE

Una iniciativa senzilla de dur a terme i que suposaria canvis importants en la percepció dels alumnes sobre del paper i les possibilitats de les TIC seria que el proper curs TOTS els estudiants fessin la seva pàgina web (el servei CESAR <https://cesar.uab.es/> proporciona gratuïtament hostatge per aquestes pàgines). La web de cada alumne podria incloure entre d'altres informacions les següents:

- Una presentació personal

- El seu currículum

- Un espai dedicat a les seves afeccions

- Treballs optatius d'algunes assignatures (que el professor podrà revisar al consultar la web)

4.4.- LA WEB DE L'ASSIGNATURA.

Una bona manera d’aprofitar les TIC per a la millora de l’ensenyament és simplement fer "la web de l'assignatura", un espai on el professor recopila tot tipus d’informació que pugui ser útil pels estudiants de l’assignatura que imparteix:

- El programa detallat de l’assignatura, que inclourà informació detallada sobre

- La importància de l’assignatura en els estudis que es realitzen

- Els objectius o finalitats que es pretenen assolir a l’assignatura

- El temari de continguts: els diversos temes i els seus apartats principals

- La metodologia i els recursos que s’utilitzaran

- El sistema d’avaluació: treballs que cal realitzar, treballs optatius, valoració de les activitats, temporalització...

- Exemples d’exàmens i exercicis realitzats pels estudiants altres anys.

- Bibliografia bàsica.

- Una web informativa sobre cada tema de l’assignatura, on es podran consultar:

- Els principals apartats del tema.

- Apunts i esquemes diversos sobre els continguts. Per exemple es poden incloure les transparències que pensem utilitzar a classe.

- Orientacions per a l’estudi de cada matèria

- Exercicis resolts

- Proposta d’ activitats que es poden realitzar

- Bibliografia específica

- Enllaços a altres pàgines web d’interès

- Novetats. Notícies i informacions d’interès relacionades amb l’assignatura: e-mail del professor per a consultes, horaris de tutoria presencial, possibles incidències en les properes tutories o classes, actes i fòrums que poden ser de l’interès dels estudiants, ofertes de nous treballs opcionals relacionats amb l’assignatura que poden realitzar...

Disposar d'una web de l'assignatura proporciona múltiples avantatges:

- Canvis a l’aprenentatge. Els estudiants tenen sempre disponible la informació de l’assignatura i poden organitzar de manera més autònoma el seu estudi; en qualsevol lloc i moment poden consultar el pla docent, les orientacions didàctiques, les activitats que cal realitzar, la informació bàsica sobre els continguts de l’assignatura, fonts complementàries que poden consultar, fòrums i actes als que poden assistir i participar, etc.

A més a més quan van classe, si han imprès la pàgina corresponent al tema que es tractarà, saben quins continguts es comentaran, tenen les transparències que utilitzarà el professor i disposen d’un llistat de possibles activitats complementàries a realitzar conjuntament amb altres companys.

- Canvis a l’ensenyament. Evidentment, quan els professors posem a la pàgina de l’assignatura els nostres apunts i llistats d’exercicis resolts, si volem que els estudiants vinguin a classe no podem "llegir magistralment els apunts". El nostra rol canvia automàticament (vegeu: "el impacto de las TIC en al universidad" <http://peremarques.net/ticuniv.htm> i "funciones de los docentes hoy" <http://peremarques.net/docentes.htm>)

- Transparència i col.laboració. Per altra part, la web de l’assignatura de lliure accés a Internet permet que professors d’altres universitats puguin saber què fan els seus col.legues, i això a més de facilitar el contrast de punts de vista pot propiciar altres intercanvis i col.laboracions. Per exemple, diversos professors d’una mateixa assignatura poden a elaborar una web que sigui un centre de recursos sobre l’assignatura; d’aquesta manera a més de reflexionar conjuntament sobre el seu àmbit de coneixement, poden oferir més recursos als seus estudiants i es reparteixen l’esforç necessari per a reunir i mantenir actualitzada tota aquesta informació.

A l’adreça <http://peremarques.net/uabte999.htm> podeu consultar la web de l’assignatura Tecnologia Educativa que cursen els estudiants de segon curs de Pedagogia de la nostra Facultat.

4.5.- ELS CENTRES VIRTUAL DE RECURSOS TEMÀTICS

Un centre virtual de recursos temàtics és un espai web que recull tot tipus d'informació i recursos relacionats amb un tema determinat: bibliografia, articles consultables a Internet, recursos educatius, bases de dades diverses, enllaços interessants... (vegeu per exemple el centre de recursos de Tecnologia Educativa <http://peremarques.net/te.htm>).

Els continguts d'aquests centres de recursos no només estan adreçats als estudiants si no també al professionals especialistes en la matèria.

Una bona manera de crear aquests espais és a través del treball col.laboratiu de professors de diverses universitats que imparteixen las mateixes assignatures; es tracta de que cada especialista elabori els apartats que domini millor i finalment es posen tots en comú a la web del centre de recursos temàtic.

4.6.- LES TUTORIES VIRTUALS

Malgrat que una bona tutoria presencial sempre serà millor que una bona tutoria telemàtica, no hi ha dubte sobre els avantatges que comporta la possibilitat de que el contacte professor-alumne també es pugui realitzar fora de les coincidències espacials i temporals de l'aula o de les tutories presencials; per exemple en els casos d'impossibilitat de desplaçament d'un estudiant, quan un alumne té un dubte que no li permet avançar en el estudi o quan cal trametre amb urgència al professor determinats treballs...

Tot i que resulta evident la conveniència de complementar les tutories presencials amb les eines telemàtiques (sigui correu electrònic, txat o videoconferència a través d'Internet), un aspecte molt important a tenir en compte és que cal determinar bé en quines circumstàncies els alumnes podran utilitzar aquesta tutoria on-line; en cas contrari el professor pot trobar-se amb un important volum de feina extra.

Algunes normes al respecte poden ser: que els estudiants només facin on-line les consultes que necessitin resoldre abans de la propera classe o tutoria presencial; que no preguntin al professor qüestions d'organització de la classe o relacionades amb els treballs que s'han de realitzar si poden resoldre-les també mitjançant consultes als seus companys, etc..

4.7.- ELS FÒRUMS TELEMÀTICS

La creació de fòrums telemàtics sobre temes relacionats amb les assignatures, sobretot si són una activitat preparatòria de debats presencials, és un altra activitat senzilla d'organitzar (ja que tots els alumnes tenen correu electrònic) i que resulta d'alt interès pedagògic.

Vegeu per exemple el fòrum que va organitzar el grup de treball DIM sobre "l'escola del futur" <http://dimglobal.net/forums.htm> i que va donar lloc a debats presencials en diverses assignatures.

4.8.- WEBS A L'AULA

Si les aules de classe disposen d'un sistema ordinador-Internet-canó, el professor por recolzar les seves explicacions amb imatges, esquemes, vídeos, punts de vista, notícies de la premsa digital, webs d'institucions i empreses...

En aquest context, els alumnes també poden haver buscat altres webs d'interès, presentar-les a classe a tot el grup, i comentar-les amb el professor i els companys.

fup.gif (939 bytes)

5.- LES TIC I ELS PROCESSOS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE.

Disposar de nous recursos que puguin permetre noves maneres de fer les coses no significa que necessàriament es produeixi el canvi. Abans el professor donava les seves classes magistrals amb el suport de la pissarra i els alumnes presentaven els seus treballs i exàmens escrits a ma o a màquina; ara el professor dóna les seves classes magistrals amb Power Point, els estudiants presenten els seus treballs en Word i a vegades els exàmens són proves objectives davant un ordinador. on està el canvi? Innovació o simple comoditat?

La disponibilitat de las TIC per part dels professors i dels estudiants no suposa ni molt menys la fi dels aprenentatges basats en la memorització i la reproducció dels continguts, ni la consolidació dels plantejaments socio-constructivistes de l'aprenentatge, malgrat les magnífiques funcionalitats que ofereixen per a la expressió personal, la construcció personalitzada del coneixement i el treball col.laboratiu. No obstant això, la simple disponibilitat de las TIC si implica alguns canvis importants:

- Universalització de la informació. El professor ja no és el gran dipositari dels coneixements rellevants de la matèria. Les biblioteques primer, els llibres de text i de butxaca després, els "mass media" i sobretot ara Internet acosten als estudiants aquests coneixements, i des de múltiples perspectives. El paper del professor lector de rancis apunts ja resulta insostenible (els seus apunts estan a la pàgina web dels estudiants d'altres anys, i els exercicis que acostuma a posar també) Per què anar a classe?.

- Autoaprenentatge. Ara el problema dels estudiants ja no és l'accés a la informació (que està quasi omnipresent) si no l'aplicació de metodologies per a la seva recerca intel.ligent, anàlisi crítica (desenvolupar la capacitat de judici i presa de decisions argumentada), selecció i aplicació de la informació. Els estudiants saben que avui en dia això és el que compta, i saber aprendre de manera autònoma i estratègica (metacognició, autorregulació), i saber desaprendre (abandonar la informació i els procediments que queden obsolets).

- Nous rols docents i discents. Les classes magistrals perden importància, es fan necessaris espais i activitats (grups de treball, seminaris) que permetin als estudiants treballar responsablement pel seu compte amb el suport de les TIC (mitjà d'informació i de comunicació) comptant amb les orientacions i assessoraments del professorat (que augmenta el seu rol de guia i tutor atent a la diversitat de l'alumnat).

- Actualització del programes. El professor ja no pot desenvolupar un programa obsolet. Els estudiants poden consultar a Internet el que es fa a altres universitats, i en casos extrems no toleraran rebre una formació inadequada.

- Treball col.laboratiu. Els estudiants es poden ajudar més entre ells i elaborar treballs conjunts amb més facilitat mitjançant l'ús del correu electrònic, els txats...

- Construcció personalitzada d'aprenentatges significatius. Es estudiants poden, d'acord amb els plantejaments constructivistes i de l'aprenentatge significatiu, realitzar els seus aprenentatges a partir dels seus coneixements i experiències anteriors perquè tenen al seu abast molts materials formatius i informatius alternatius entre els que escollir i la possibilitat de sol.licitar i rebre en qualsevol moment i lloc l'assessorament de professores i companys.

Estem davant un nou paradigma de l'ensenyament? El desenvolupament tecnològic actual ens està conduint cap a un nou paradigma de l'ensenyament (vegeu <http://peremarques.net/tesocinf.htm>) que dóna lloc a noves metodologies i rols, configurant un nou enfocament de la professionalitat docent més centrada ara en el disseny i la gestió d'activitats i entorns d'aprenentatge, en la investigació sobre la pràctica, en la creació i prescripció de recursos, en l'orientació i l'assessorament, en la dinamització de grups, en l'avaluació formativa i en la motivació dels estudiants.

Tot això no s'aconseguirà d'avui per demà, però com hem vist, i amb independència de la seva major o menor actitud favorable al canvi, la simple disponibilitat de les TIC dins de la comunitat universitària va generant una creixent pressió sobre el professorat que el conduirà cap el canvi; quan a més a més es compti amb una adequada política per part dels òrgans rectors, el procés serà més ràpid.

fup.gif (939 bytes)

6.- LES TIC A LA NOSTRA FACULTAT AVUI

6.1.- INFRASTRUCTURES MATERIALS DISPONIBLES

Les principals infrastructures materials de la Facultat relacionades amb les TIC són les següents:

- Dotació informàtica, bastant adequada, a tots els serveis de gestió i despatxos del professorat.

- Un servidor propi, el Dewey, connectat a la intranet de la UAB..

- Dotacions diverses a les seccions del Servei d'Aplicacions Educatives <http://dewey.uab.es/serveis.htm#saeinformat>

- Quatre aules informàtiques amb moderns ordinadors connectats en xarxa, canó de projecció i amb possibilitat d'accés a Internet.

- Un aula per a l'edició de vídeo digital. Només té quatre ordinadors antics i resulta insuficient.

- Insuficients infrastructures informàtiques a les aules de classe. Per a totes les aules només disposem d'un ordinador mòbil amb canó de projecció i d'un ordinador portàtil amb canó de projecció i accés a Internet.

6.2.- INCIDÈNCIA DE LES TIC AL CURRÍCULUM

Les noves tecnologies apareixen en els programes de tots els estudis, però amb una presència bastant reduïda, sobretot perquè llevat de les assignatures específiques sobre TIC estan poc integrades en el currículum de les altres assignatures. No obstant això cal dir que hi ha algunes assignatures que constitueixen excepcions notables a aquesta tendència.

Les assignatures específiques sobre les TIC son les següents:

- "Informàtica Educativa" (3 crèdits) i "Comunicació Audiovisual i Educació" (3 crèdits) en el primer curs dels estudis de Magisteri.

- "Tecnologia Educativa" (8 crèdits) i "Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació" (4 crèdits) en el segon curs de Pedagogia.

- "Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació" (4 crèdits) en el tercer curs d'Educació Social.

- "Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació Especial" (4 crèdits) en el tercer curs de Psicopedagogia.

6.3.- QUIN ÚS FEM DE LES TIC A LA FACULTAT?

Per tal de recollir algunes dades que facilitessin informació sobre la manera en la que utilitzem les noves tecnologies a la Facultat, el mes de juny de 2001 vàrem passar una petita enquesta a tot el professorat a través del correu electrònic. Va contestar el 60%.

L'enquesta i els resultats van ser els següents:

Més enllà de l'ús del correu electrònic per a comunicar-nos amb col.legues, d'Internet per a cercar informació i dels ordinadors per a escriure I emmagatzemar dades...

-----ÚS DE LES WEBS

24%. presento webs interessants als alumnes i les visualitzem a classe

57%. indico web interessants als alumnes per que les consultin, facin treballs sobre articles...

48%. dic als alumnes que busquin webs d'interès

-----CREACIÓ DE WEBS

5%. tinc una pàgina web personal

10%. tinc una web de l'assignatura: programa, sistema d'avaluació, orientacions, apunts...

12%. desenvolupo materials didàctics on-line

14%. gestiono webs sobre recerques, grups de treball, cursos...

-----e-MAIL (comunicació, tramesa treballs...)

52%. ofereixo amb el correu electrònic una "tutoria virtual" (complementaria a la presencial)

38%. només utilitzo el correu electrònic "a vegades" amb alguns alumnes

-----FÒRUMS VIRTUALS (llistes de discussió, news, txats, videoconferències...)

10%. a nivell personal estic apuntat a llistes i fòrums

14%. suggereixo als alumnes que participin a determinats fòrums

9%. he creat fòrums virtuals a Internet

22%. he participat en alguna videoconferència

4%. he utilitzat algun cop videoconferència amb els alumnes.

-----ORDINADOR

46%. faig presentacions Power Point

18%. suggereixo als alumnes que preparin presentacions Power Point

16%. presento programes educatius als alumnes i els visualitzem a classe.

27%. dic als alumnes que consultin programes educatius i facin treballs: avaluació, creació...

15%. desenvolupo materials didàctics multimèdia

47%. amb el servei MSD de la UAB, entro les notes i trec llistes des del meu despatx

-----AUTÒNOMA INTERACTIVA

23%. he posat el programa de l'assignatura, alguns apunts...

15%. utilitzo el seu servei de gestió de correu electrònic

.O. ALTRES SERVEIS de la AI que utilitzo: fòrum(1), tots (1), curs on-line (2), altres (1)

-----RECERQUES EN "NTIC i EDUCACIÓ"

20%. he participat en recerques sobre "NTIC i Educació"

13%. no he participat, però penso participar en recerques sobre "NTIC i Educació"

-----VÍDEO

53%. a vegades visionem vídeos a classe

29%. a vegades utilitzo (o utilitzen els meus alumnes) la càmera per a fer enregistraments

12%. he dissenyat vídeos didàctics

-----ALTRES OBSERVACIONS: manquen recursos a les aules (1), cal temps per a la formació(1)

6.4.- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

La formació del professorat en TIC és bastant autodidacta, tot i que des d'alguns serveis de la universitat (Secció d'Informàtica del Servei d'Aplicacions Educatives de la Facultat <http://dewey.uab.es/sid/>, ICE-UAB <http://www.blues.uab.es/ice/>) es van oferint cursos diversos.

En general gairebé tothom utilitza els editors de textos i coneix la navegació per Internet. El correu electrònic té també un ús bastant majoritari, però encara hi ha persones que no l'utilitzen (tenen la bústia bloquejada i mai contesten els missatges).

A partir de les dades de l'enquesta anterior es detecten fortes mancances en aspectes com l'elaboració de pàgines web, l'ús didàctic de materials multimèdia i l'aprofitament del campus virtual de l'Autònoma Interactiva.

fup.gif (939 bytes)

7.- CONSTRUÏM EL FUTUR, ALGUNES PROPOSTES SOBRE LES TIC

Per a poder donar la formació adequada als futurs professionals de l'educació (vegeu "apunts sobre l'escola del futur" <http://peremarques.net/foru.htm>) cal que TOTS nosaltres - entre d'altres coses- disposem dels coneixements, competències pràctiques i actituds necessàries respecte a les TIC i, òbviament, que disposem dels mitjans adequats. En aquest sentit, proposem les següents línies d'actuació:

7.1.- FORMACIÓ.

- Determinació de la formació bàsica en TIC necessària per a tot professor: ús dels instruments TIC, aplicacions didàctiques...

- Determinació de la formació específica en TIC necessària per a cada assignatura

- Organització de cursos adequats.

7.2.- INFRASTRUCTURES

- Augmentar les infrastructures informàtiques a les aules de classe (ordinador i canó de projecció)

- Incrementar la capacitat del servidor Dewey per tal que permeti oferir espais de treball compartit pels alumnes...

7.3.- REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS CURRÍCULUMS

- Determinació dels coneixements bàsics teòrics i pràctics que els estudiants han de saber sobre TIC

- Determinació dels coneixements a impartir sobre l'aplicació de les TIC a la docència

- Determinació del paper de les TIC a les diverses assignatures del curriculum

8.- A MANERA D'EPÍLEG

La Facultat de Ciències de l'Educació hauria d'augmentar la seva presència a tots els estaments de la universitat, oferint el seu assessorament en qüestions pedagògiques i també bons models en l'ús de les TIC a l'educació.

fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net