LES TIC, EINA DE FORMACIÓ I D'INSERCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL DELS JOVES AMB BAIX NIVELL DE QUALIFICACIÓ.
Pere Marquès Graells
(2003)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB


1.- On estem? El nou escenari de la Societat de la Informació a l'Era Internet.

... Els motors de l'emergent Societat de la Informació. Com és la societat actual? http://peremarques.net/si.htm

2.- Per què són tan importants les TIC? Les aportacions de les TIC a la societat.

... Què són les TIC? Què ens aporten? Avantatges i inconvenients. Ara vivim en 3 móns! http://peremarques.net/tic.htm ; http://peremarques.net/ tresmundos.htm

3.- Què canvia al món educatiu? L'impacte dels "mass media" i les TIC.

... L'aparició de noves necessitats educatives i nous mitjans formatius. "Quo vadis" sistema educatiu? http://peremarques.net/impacto.htm ; http://peremarques.net/perfiles.htm

4.- Quatre raons bàsiques per a l'ús de les TIC en els Plans de Transició al Treball.

... L'alumnat dels Plans de Transició al Treball, que per motius diversos no ha reeixit en els seus estudis anteriors, té unes característiques específiques que exigeixen una acció formativa molt personalitzada i acurada. Cal aprofitar tots els recursos disponibles per tal d'augmentar la seva motivació envers l'estudi, el treball i la millora personal.

RAÓ-1: La necessitat d'una alfabetització digital

... Avui en dia, per viure en aquesta nova Societat de la Informació, totes les persones necessitem noves competències, algunes de les quals estan relacionades amb les TIC. http://peremarques.net/competen.htm

... Molt aviat, qui no sàpiga LLEGIR a través de les fonts d'informació digitals, ESCRIURE amb els editors informàtics i COMUNICAR-SE a través dels canals telemàtics serà un analfabet.

RAÓ-2: Les TIC faciliten els processos d'ensenyament i d'aprenentatge.

... Les TIC en general, i el ciberespai en particular, proporcionen nous recursos per a l'actuació docent (tractament de la diversitat...) que faciliten els aprenentatges dels estudiants (materials didàctics multimèdia, nous canals comunicatius...) http://peremarques.net/siyedu.htm ; http://peremarques.net/buenaidea.htm

... Ens podem permetre desaprofitar aquestes poderoses i atractives noves maneres d'ensenyar i d'aprendre?

RAÓ-3: Les TIC resulten atractives i motivadores pel jovent.

... La inserció laboral i social exigeix una capacitació professional i un adequat desenvolupament personal.

... Per a l'assoliment d'aquests objectius formatius, la motivació (un dels 3 motors de l'aprenentatge) i l'esforç de l'estudiant resulta imprescindible. http://peremarques.net/himotiva.htm

... Y en aquest sentit, cal aprofitar l'alt potencial motivador les TIC i els "mass media".

RAÓ-4: Tenir competències TIC facilita la inserció laboral.

... Avui en dia, bona part dels perfils professionals necessitem més o menys unes competències relacionades amb les TIC. Per tant, a més a més de l'alfabetització digital necessària per a tots els ciutadans, cal proporcionar una adequada formació específica en l'ús professional de les TIC

5.- I per acabar... parlem de les dificultats de tot això? Y de les possibles solucions, és clar!

... Però això serà ja el dia 2 de juny, al torn de paraules d'aquesta ponencia.


http//peremarques.net