UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

LA WEB DE L’ASSIGNATURA

© Dr. Pere Marquès Graells, 2001 (última revisió: 9/06/03 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

Una de les millors maneres d’aprofitar per a la millora de l’ensenyament els nous canals d’accés a la informació i de comunicació interpersonal que ens ofereixen les TIC és simplement fer la web de la nostra assignatura.

QUÈ ÉS LA WEB DE L’ASSIGNATURA

La web de l’assignatura és un espai web que recull tot tipus d’informació que pugui ser útil pels estudiants de l’assignatura que impartim. Així els seus principals continguts poden ser:

- El programa detallat de l’assignatura, que inclourà informació detallada sobre

.- La importància de l’assignatura en els estudis que es realitzen

- Els objectius o finalitats que es pretenen assolir a l’assignatura

- El temari de continguts: els diversos temes i els seus apartats principals

- La metodologia i els recursos que s’utilitzaran

- El sistema d’avaluació: treballs que cal realitzar, treballs optatius, valoració de les activitats, temporalització...

- Bibliografia bàsica.

- Una pàgina web informativa sobre cada tema de l’assignatura, on es podran consultar:

- Els principals apartats del tema.

- Apunts i esquemes diversos sobre els continguts. Per exemple es poden incloure les transparències que pensem utilitzar a classe.

- Orientacions per a l’estudi de cada matèria

- Exercicis resolts

- Proposta d’ activitats que es poden realitzar

- Bibliografia específica

- Enllaços a altres pàgines web d’interès

- Novetats. Notícies i informacions d’interès relacionades amb l’assignatura: e-mail del professor per a consultes, horaris de tutoria presencial, possibles incidències en les properes tutories o les classes, actes i fòrums que poden ser de l’interès dels estudiants, ofertes de nous treballs relacionats amb l’assignatura que poden realitzar opcionalment...

- Altres materials: exemples d’exàmens i exercicis realitzats pels estudiants altres anys...

UN EXEMPLE: LA WEB DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

A l’adreça <http://peremarques.net/uabte999.htm> podeu consultar la web de l’assignatura "Tecnologia Educativa" que cursen els estudiants de segon curs de Pedagogia a la facultat de Ciències de l’Educació.

En aquest cas la web de l’assignatura està complementada amb un altra espai, el centre de recursos de Tecnologia Educativa <http://peremarques.net/te.htm>, on els estudiants i docents de tots els nivells educatius poden accedir a nombrosos recursos útils pels seus estudis i àmbit professional: bibliografia, articles consultables a Internet, recursos educatius, bases de dades diverses, enllaços interessants...

COM FER LA WEB DE L’ASSIGNATURA

Avui en dia saber fer pàgines web és una més de les noves competències que els docents (i aviat podrem dir que tots els ciutadans) necessitem per a desenvolupar el nostre treball quotidià. Afortunadament, és molt fàcil, ja que fer pàgines web senzilles és gairebé igual que fer un document amb un processador de textos.

Així, fins i tot les persones que encara no han fet mai una pàgina web, podran fer la web de la seva assignatura amb facilitat. Vegeu un possible procediment per a no iniciats:

1.- Preparar en Microsoft Word els documents que integraran la web, per exemple:

- document-programa: el programa detallat de l’assignatura

- document-tema-1: informacions del tema-1 de l’assignatura

- document-tema-2: informacions del tema-1 de l’assignatura

...

- document-notícies: notícies i informacions generals d’interès sobre l’assignatura

2.- Convertir aquests documents en pàgines web (això és un procés automàtic que fa el programa Word) i posar els links externs i els enllaços entre el llistat de temes del document-programa i els corresponents documents-temes (això s’aprèn en 30 minuts... jo mateix m’ofereixo a fer de guia).

3.- Penjar la web a Internet. El PIE http://www.xtec.es us assessorarà sobre com demanar gratuïtament un espai de disc al servidor de la XTEC i sobre com posar-hi els arxius de la web que heu creat. A la UAB aquest assessorament el proporciona CAS cas@uab.es)

AVANTATGES QUE COMPORTA TENIR LA WEB DE L’ASSIGNATURA

- Canvis a l’aprenentatge. Els estudiants tenen sempre disponible la informació de l’assignatura i poden organitzar de manera més autònoma el seu estudi; en qualsevol lloc i moment poden consultar el pla docent, les orientacions didàctiques, les activitats que cal realitzar, la informació bàsica sobre els continguts de l’assignatura, fonts complementàries que es poden consultar, fòrums i actes als que poden assistir i participar, etc.

A més a més quan van classe, si han imprès la pàgina corresponent al tema que es tractarà, saben quins continguts es comentaran, tenen les transparències que utilitzarà el professor i disposen d’un llistat de possibles activitats complementàries a realitzar conjuntament amb altres companys.

- Canvis a l’ensenyament. Evidentment, quan els professors posem a la pàgina de l’assignatura els nostres apunts i llistats d’exercicis resolts, a classe (si volem que vinguin els estudiants) no podem "llegir magistralment els apunts". El nostra rol canvia automàticament (vegeu: "el impacto de las TIC en al universidad, <http://peremarques.net/ticuniv.htm > i "funciones de los docentes hoy" <http://peremarques.net/docentes.htm >)

- Transparència i col.laboració. Per altra part, la web de l’assignatura de lliure accés a Internet permet que professors d’altres universitats puguin saber què fan els seus col.legues, i això a més de facilitar el contrast de punts de vista pot propiciar altres intercanvis i col.laboracions. Per exemple, diversos professors d’una mateixa assignatura poden a elaborar una web que sigui un centre de recursos sobre l’assignatura; d’aquesta manera a més de reflexionar conjuntament sobre el seu àmbit de coneixement, poden oferir més recursos als seus estudiants i es reparteixen l’esforç necessari per a reunir i mantenir actualitzada tota aquesta informació.

fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net