UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

APLICACIONS DE LES TIC A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
© Dr. Pere Marquès Graells, 2002 (última revisión: 28/08/04 )

Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB

 


Entre les possibles APLICACIONS de les TIC a l’ensenyament de la Llengua i la Literatura en destaquem les següents:

- Mitjà per a l’expressió. La utilització de eines com ara els processadors de textos, els editors de pàgines web, els editors de presentacions multimèdia..., facilita l’expressió escrita y audiovisual de l’alumnat en l’elaboració dels seus treballs y permet l’ús de tècniques hipertextuals per a l’organització de la informació. Per altra part, també cal destacar que faciliten la realització d’activitats col.laboratives: redacció de treballs en equip, contes d’autoria múltiple...

- Instrument facilitador de la correcció oral y escrita. Amb l’ajut dels correctors, traductors y  diccionaris que incorporen moltes de les eines informàtiques d’edició, l’alumnat es pot acostumar des de ben aviat a autocorregir-se els seus treballs i a presentar-los sense faltes d’ortografia.  Un altra activitat a interessant en aquest sentit pot ser la realització de dictats als alumnes de manera que aquests escriguin davant l’ordinador amb un programa editor de textos que incorpori un corrector que informi a cadascú de les seves faltes.

- Font d’informació. Es poden realitzar cerques de dades sobre qualsevol temàtica  (escriptors i la seva època, obres literàries, conceptes gramaticals...) a enciclopèdies multimèdia i altres bases de dades en suport CD, pàgines web d’Internet (premsa electrònica, enciclopèdies on-line...), etc.

- Canal proveïdor de notícies d'actualitat. A través d’Internet es pot accedir a les noticies d’actualitat que proporcionen la premsa digital, els portals generals i temàtics, les ràdios que emeten per Internet...

- Canal de comunicació interpersonal i grupal. Els serveis comunicatius que proporciona Internet (e-mail, missatgeria instantània, xats, videoconferències, grups de noticies, llistes de discussió...) faciliten la comunicació entre professors i estudiants de diversos centres, l’ajut mutu i l’intercanvi d’experiències, la realització d’exercicis comunicatius, etc.

- Eina pel treball col.laboratiu a la Xarxa. Els serveis de comunicació de l’apartat anterior, i d’altres com el disc virtual, també resulten molt útils per a la realització de treballs col.laboratius de tota mena. En destaquem: l’elaboració d’una revista digital o en suport paper, construir un portal a Internet, fer una web temàtica sobre la literatura en una determinada època on cada grup d’alumnes (que poden ser d’escoles diferents) s’encarrega de fer la fitxa d’un escriptor, etc.

- Instrument didàctic interactiu. Hi ha moltíssims materials didàctics multimèdia en suport CD i també a Internet que poden facilitar l’aprenentatge de molts dels continguts de Llengua i Literatura: materials didàctics tutorials, programes d’exercitació (anàlisis morfològics i sintàctics, qüestionaris de preguntes...), programes-guia pels comentaris de textos literaris...

- Font de propostes didàctiques. A Internet hi ha moltes pàgines que fan interessants propostes per a la realització d’activitats didàctiques al voltant de totes les assignatures, com ara les Plan lessons i les WebQuest. Moltes d’elles tenen un caràcter interdisciplinari.

A més a més estan tota una sèrie d’aplicacions d’Internet i de les noves tecnologies en general que són comunes a totes les assignatures i que podeu consultar a la web: <http://peremarques.net/buenidea.htm>. En destaquem especialment: la web docent de l’assignatura, l’ús de la pissarra digital a l’aula, la realització d’activitats individualitzades a l’aula d’informàtica i els deures-web individualitzats.


http//dewey.uab.es/pmarque