UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

LES TIC COM A SUPORT PER A LES ACTIVITATS DELS DOCENTS UNIVERSITARIS I DELS SEUS ALUMNES
en el marc de la pedagogia de la gestió del coneixement

© Marquès, Pere; Dorado, Carles; Bosco, Alejandra; Santiveri, Noemí; integrants dels seminaris ECTS-TIC (2005) (última revisió: 3/04/06 )

En els seminaris ECTS-TIC han participat: Isabel Álvarez, Miquel Amador, Alejandra Bosco, Jordi Calvo, Antonia Cardona, Teresa Creus, Jordi Deulofeu, Carles Dorado, Mequé Edo, Crisitna Laborda, Pere Marquès, Tomás Peire, Jonathan Sánchez, Noemí Santiveri, Marina Tomás, José Manuel Yábar

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

les TIC com a suport per a les activitats dels docents universitaris i dels seus alumnes - claus per a l'ús generalitzat d'aquest recursos per part del professorat

VEURE TAMBÉ: Les TIC a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB


LES TIC COM A SUPORT PER A LES ACTIVITATS DELS DOCENTS UNIVERSITARIS I DELS SEUS ALUMNES

Funcions, activitats i eines TIC. Quadre sintètic que relaciona les funcions i activitats de docents i estudiants amb les eines TIC a la seva disposició.

 

ACCIONS I FUNCIONS relacionades amb els processos d'ensenyamnet i aprenentatge

ÀMBIT I EINES:
(DOCÈNCIA DIRECTA)

ÀMBIT I EINES:
(DOCÈNCIA DIFERIDA,
treball dirigit o autònom)

- Tutories professorat-alumnes de les assignatures, orientació acadèmica general al estudiants i gestió burocràtica

Distingim actuacions individuals i en grup.

... Sempre serà millor la tutoria presencial, però quan no sigui possible és pot usar la virtual
... Serveis de campus de suport a les tutories: llistat i fotos d'alumnes, graelles alumnes-valoració d'activitat..

... Evitar que l'alumnat faci preguntes sobre temes d'organització de l'assignatura (això que ho preguntin als companys o mirin el programa de l'assignatura)
... Evitar que facin preguntes que es puguin contestar en la propera classe o trobada presencial (sempre s'aclareixen millor les coses parlant directament)
... e-mail (el que els alumnes usen habitualment)
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç): professorat-alumnes malalts
... Taulell de notícies del professor
... Servei de tutoria virtual de campus (pactar un parell de visites a la setmana) pot facilitar el trametre missatges a subgrups d'alumnes
... Serveis de campus de suport a les tutoríes: llistat i fotos d'alumnes, graelles alumnes-valoració d'activitat...

- Explicacions, proposta d'activitats, orientacions generals i per a l'accés a altres informacions

... Suport audiovisual
... Pissarra digital i PDI. El professorat pot recolzar els seus comentaris, exposicions magistrals i explicacions sobre com es realitzen determinats exercicis utilitzant tot tipus de recursos: esquemes, presentacions multimèdia, recursos d'Internet i del campus virtual...
... Videoconferencies, xats en directe i sistemes de comunicació del campus virtual (projectades a tota la classe amb el suport de PD)

... Sense oblidar la importància de les biblioteques
...
Disponible on-line, en qualsevol moment i lloc
... Web (o weblog) docent amb el programa de l'assignatura, recursos per a estudiar els temes (apunts, esquemes, demostracions, simulacions, vídeos,  enllaços web...), orientacions...
... Espais de documents de campus, igual funcionalitat que la web docent, els documents es presenten en una estructura de carpetes
... Fòrums interuniversitaris d'alumnes , grups d'interès

... Anells de webs o weblogs d'alumnes
... Cerques a Internet en general, a partir de les pautes del professorat o dels enllaços web suggerits

... Conferències en vídeo y videoconferencies en directe

- Treballs individuals dels estudiants

... El professorat pot atendre a classe els dubtes dels estudiants
... Es poden aprofitar els mateixos recursos de "docència diferida" si la classe es realitza a l'aula informàtica

... Els alumnes poden demanar tutorització on-line al professor
... Treball dels alumnes amb ordinadors connectats a Internet (ordinador personal de cada alumne). Tasques de cerca d'informació, elaboració de mapes conceptuals i documents, ús de tutorials, exercicis i autoavaluació, pràctiques amb simuladors i laboratoris virtuals...
(les TIC com a eines cognitives i de productivitat)
... Disc virtual: on emmagatzemar arxius personals.
...
Web (o weblog) personal dels alumnes on posen alguns dels seus treballs i els recursos que consideren més interessants

- Treballs col.laboratius en petits grups dels estudiants:

- Estudis de cas

  • Resolució de problemes
  • Treball per projectes
  • WebQuest

... El professorat pot atendre a classe els dubtes dels estudiants
... Es poden aprofitar els mateixos recursos de "docència diferida" si la classe es realitza a l'aula informàtica

... Es posen usar també tots els recursos que s'usen en els treballs individuals
... Disc virtual compartit: on emmagatzemar arxius de treball compartit...
... Espais de campus per al treball col.laboratiu: que pot integrar eines de disc virtual compartit, eines de comunicació grupal, agenda, gestió de notícies (RSS), zona d'intercanvi...
... Wikis i pissarres compartides

- Debats / taules rodones /panells

... Pissarra digital i PDI. Els alumnes i el professorat poden recolzar els seus arguments amb esquemes i informacions extretes de la premsa digital i d'Internet.
... A més a més, es poden aprofitar els mateixos recursos de "docència diferida" si la classe es realitza a l'aula informàtica

... Fòrums per a tractar temes diversos (oberts a Internet o restringits als alumnes). Oberts a iniciativa del professorat o de grups d'alumnes
...
Fòrums del campus
... Xats i videoxats: per a qüestions molt puntuals i un grup petit de persones
... Panells-fòrum

- Avaluació formativa de les activitats dels estudiants (orientar, tutoritzar, interaccions...)

.... Gran protagonisme dels estudiants i negociació col.lectiva dels significats
.. Pissarra digital i PDI. Els alumnes podran exposar els exercicis que han realitzat per a corregir-los entre tots; podran presentar públicament el seus treballs per a debatre'ls amb el professor i els companys utilitzant tot tipus de recursos de suport: esquemes, presentacions multimèdia, recursos d'Internet i del campus virtual...
... Videoconferencies, xats en directe i sistemes de comunicació del campus virtual (projectades a tota la classe amb el suport de PD): realització d'activitats conjuntes amb altres alumnes d'altres centres

... Web (o weblog) personal dels alumnes on posen alguns dels seus treballs, que poden ser consultats per professors i altres alumnes.
... Disc virtual personal on s'emmagatzemen els treballs dels alumnes a manera de portafol.li digital
... Servei de tramesa de treballs del campus (treballs, exàmens), que després corregirà el professor i trametrà un missatge valoratiu a l'alumne.
... Fòrums on els alumnes intervenen
... Bateries de preguntes i qüestionaris del campus.
... Estadístiques del campus amb informacions sobre el progrés dels alumnes.

- Avaluació sumativa dels estudiants

... Es poden usar els mateixos recursos de l'avaluació formativa presencial i diferida

- Elaboració del pla docent (planificació, preparar les classes, preparar activitats pels alumnes...)

... Sense oblidar la importància de les biblioteques
... Webs docents d'altres col.legues: es poden consultar altres programes i recursos relacionats amb la nostra assignatura...
... Web (o weblog) docent del professor
... Agenda del campus
... Cerca de materials a Internet: revistes i llibres digitals, webs temàtiques, portals  educatius i d'institucions, bases de dades on-line...

- Elaboració de materials didàctics

... Plantilles per a l'elaboració de qüestionaris on-line del campus
... Generadors de materials multimedia: Hot Potatoes, CLIC, Multigestor...
... Enregistrament de materials amb PDI i PDpI
... Eines per a l'edició de llibres, apunts, guies didàctiques...

- Coordinació amb l'equip docent

... e-mail
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç)
... Missatgeria instantània amb determinats col.legues
... Web de la titulació amb informació dels programes, noticies. llistat del professorat...
... Disc virtual compartit: on emmagatzemar arxius de treball compartit...
... Espais de campus per al treball col.laboratiu: que pot integrar eines de disc virtual compartit, eines de comunicació grupal, agenda, gstió de notícies (RSS), zona d'intercanvi...
... Wikis i pissarres compartides

- Formació continuada

... Webs docents d'altres col.legues: es poden consultar altres programes i recursos relacionats amb la nostra assignatura...
... Webs d'investigadors i de institucions relacionades amb la recerca
... Fòrums de professors, grups d'interès
...Cerques a Internet en general

- Recerca

... e-mail
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç)
... Web del grup de recerca
... Webs d'investigadors i de institucions relacionades amb la recerca
... Fòrums de professors i investigadors
...Cerques a Internet en general
... Disc virtual compartit: on emmagatzemar arxius de treball compartit...
... Espais de campus per al treball col.laboratiu: que pot integrar eines de disc virtual compartit, eines de comunicació grupal, agenda, gestió de noticies (RSS), zona d'intercanvi...
... Wikis i pissarres compartides

- Gestions administratives

... Secretaria presencial

... Secretaria on-line

- I no oblidem... el suport interalumnes
(d'una assignatura o curs)

... Suport presencial... com sempre, i ...

... e-mail (el que els alumnes usen habitualment)
... Missatgeria de campus (al que els alumnes acordin consultar-la)
... Misstageria instantània (els alumnes es creen els seus cercles d'amics)
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç): alumnes entre ells
... Serveis de tutories de campus (pactar un parell de visites a la setmana) pot facilitar el trametre missatges a subgrups d'alumnes
... Fòrum dels alumnes de l'assignatura o curs (al campus o extern; els professors hi poden entrar opcionalment), on es fan preguntes entre ells, es comenten temes d'interès...
... Web del curs dels alumnes, on els alumnes recullen informació d'interès per a tota la classe sobre les assignatures del curs

En síntesi, les TIC faciliten al professorat i l'alumnat:

- L'accés a la informació (Internet...)

- La gestió de la informació i la construcció de coneixement (processadors de textos, mapes conceptuals...)

- La comunicació professorat - alumnes - alumnes - comunitat (e-mail, plataforma de campus virtual...)

- Compartir/debatre informacions i treballs a classe (pissarra digital)

- El treball col.laboratiu (wikis, eines i espais de treball col.laboratiu del campus virtual...)

- La preparació de classes i creació de materials didàctics (gestors de presentacions multimèdia ...)

- La realització de gestions administratives i de coordinació docent (Intranet docent...)

fup.gif (939 bytes)

CLAUS PER A L'ÚS GENERALITZAT D'AQUESTS RECURSOS (en el marc de la pedagogia de la gestió del coneixement) PER PART DEL PROFESSORAT

Tres són les claus de l'èxit en el canvi cap a la nova pedagogia de la gestió del coneixement amb el suport de les TIC:

- PODER: disposar dels RECURSOS necessaris
- SABER:
disposar de la FORMACIÓ adient
- VOLER: MOTIVACIÓ del professorat, que només es generarà del convenciment de que a TOTS ens convé el canvi i de que no ens perjudica
(que no suposa més treball sense reconeixement)

I aquestes tres claus estan sobretot en mans dels òrgans de govern, que cal que actuïn de manera intel.ligent en aquest sentit.

1.- RECURSOS

..... "Cal distingir el què resulta necessari (i que caldrà prioritzar) del que és convenient".
..... Sense recursos adients... només una petita part del professorat (els superinnovadors) s'implicarà en aquests canvis.

- Infraestructures físiques suficients:

- Sistema WIFI a tot el Campus d'accés a la intranet i a Internet, obert per a professors, alumne si visitants. Això facilitarà que els alumnes i professors vinguin més amb portàtils al Campus (la qual cosa cal incentivar: campanyes informatives, descomptes...)

- Serveis d'intranet per a professorat i estudiantat: impressores, correu electrònic, disc virtual, videoconferència, serveis dinàmics... i campus virtual. Cal que la velocitat i capacitat siguin adeqüades. Si cal s'instal.laran més servidors locals de suport a determinades assignatures.

- Sales d'ordinadors perquè els utilitzin lliurement els estudiants i endolls de càrrega de les bateries dels portàtils. Si es promou l'ús de portàtils, faran falta menys aules d'informàtica per a ús dels estudiants.

En aquest cas també es pot disposar com alternativa de sales d'estudi amb taules i endolls (i només uns pocs ordinadors)

- Ordinadors per a tots els professors i personal de secretaria al seu despatx (es pot dir que a la nostra Facultat ho tenim) amb connexió a la intranet i a Internet, amb serveis de protecció antivirus, email i disc virtual...

- En TOTES les aules de classe pissarres digitals interactives (ordinador multimedia amb connexió a Internet i webcam+ videoprojector+ taulell interactiu). El sistema encés/apagat dels videoprojectors cal que estigui integrat a l'aula (el professor no necessitarà anar a buscar cap comandament per a fer les funcions bàsiques ON/OFF).

Les aules també tindran un bon nombre d'endolls pels portàtils

- Aules d'ordinadors per a l'impartició de classes (quan calgui). En funció del nombre d'alumnes i les necessitats de la docència, es determinarà el nombre d'aules necessàries. Les aules on es fan l'assignatures de Comunicació Audiovisual requereixen unes infraestructures específiques suficients.

- Seminaris, Sala de Juntes i Sala de Graus: equipament de pissarra digital interactiva (amb teclat i ratolí inalàmbric, endolls pels portàtils

- Biblioteca: punts de treball amb ordinador i punt de treball amb endoll pels portàtils

- Eficaç servei de manteniment de les infraestructures físiques: màquines i xarxes, software, intranet, campus virtual

- Infraestructures organitzatives de suport adequades:

- Serveis de suport al professorat en l'ús de les TIC: petit manteniment, assessorament tècnic, assessorament didàctic...(com l'actual SAE, les iniciatives de suport al professorat com va ser INNOVATIC..)

- Centre de recursos (com l'ADRE)

- Laboratori per a la creació de recursos multimèdia

- Recursos i entorns d'aprenentatge multimèdia de suport

- Recursos multimèdia de suport a les assignatures (com va intentar ser BREVIA...)
- Entorns virtuals d'aprenentatge (poden estar integrats - o no - en el campus virtual)

2.- FORMACIÓ del professorat.

..... El professorat ha d'assumir un nou rol, pel que requereix una nova manera de gestionar l'espai/temps i unes noves competències.
..... SENSE una formació adient... el professorat NO canviarà les seves metodologies docents tradicionals i no usarà les TIC (o les utilitzarà malament)
..... CAL AJUDAR EL PROFESSORAT EN AQUESTA TRANSICIÓ, i això requerirà una doble formació:

- Formació en la nova concepció pedagògica de la gestió del coneixement, de caire socioconstructivista amb suports tecnològics . "Les TIC poden potenciar igualment els models pedagògics memorístics com els models més centrats en l'alumne i el seu aprenentatge autònom". Per tant cal no caure en l'error de creure que "didàctica amb TIC MILLOR QUE didàctica sense TIC"; això només serà veritat si (1) s'utilitzen bé les TIC i (2) ho fem en el marc del nou paradigma pedagògic de la gestió del coneixement.

Així doncs, per començar, cal cal que el PROFESSORAT conegui i assumeixi la nova concepció pedagògica de la gestió del coneixement (versus la concepció pedagògica memorístico-reproductiva) que contempla:

- Ensenyament centrat en l'alumne, rol mediador (NO centrat en la transmissió de coneixements) del professorat
- Aprenentatge autònom basat en activitats i projectes
(NO centrat en el memorisme i la reproducció de dades en un examen)
- Consideració de la importància del treball col.laboratiu (a més a més del treball individual)
- Consideració de la importància de l'ús de les TIC com a eina de suport als processos d'E/A.
- Curriculum semi-obert
- Entorn obert de treball/aprenentatge
- Avaluació continuada
. Cal un sistema d'avaluació diferent, que contempli les activitats que realitzen els estudiants dins i fora de l'aula (activitats presencials i no presencials)

No obstant això, cal aprofitar tot el que resulti positiu del paradigma anterior (la memorització de moltes dades i la resolució dels problemes típics seguirà essent imprescindible).

- Formació tecnològica i didàctica. El professorat ha de conèixer els estris tecnològics i saber com aprofitar les seves funcions per a donar un millor suport en els processos d'ensenyament i aprenentatge

- Formació tecnològica: ús bàsic de programes: processador de textos, navegador, correu, plataforma de campus...
- Actualització didàctica: didàctica amb suport TIC (didàctica digital: bons exemples i models d'activitats d'ensenyament/aprenentatges amb suport TIC, avaluació amb eines TIC...)
- Coneixement dels recursos didàctics digitals disponibles que puguin ser de l'interès de la seva assignatura

S'hauria de fer un pla de formació bàsica "tecnològico-didàctica" pel professorat que no coneix l'ús didàctic de les TIC

3.- FORMACIÓ de l'alumnat.

..... L'alumnat també ha d'assumir un nou rol, i també requereix unes noves competències.

- Nova concepció de l'aprenentatge.

- Ara no es tracta només de memoritzar i resoldre problemes de rutina; cal construir coneixement que resulti funcional per a la resolució de problemes complexos i el desenvolupament de projectes.
- Caldrà treballar de manera autònoma (amb menys dependència del professorat, en el marc d'un curriculum semi-obert...), calen competències d'autoaprenentatge
- Caldrà treballar sovint en col.laboració amb altres
- Caldrà fer freqüents presentacions del treballs a l'aula amb suport de la pissarra digital

- Coneixement de les eines TIC

- Processador de textos i d'imatges, editors de presentacions multimèdia, editors de vídeo...
- Navegadors i cercadors d'Internet...
- Correu i altres serveis de comunicació d'Internet...
- Plataforma de campus virtual..

4.- MOTIVACIÓ per part del professorat / suport intel.ligent dels equips de govern.

..... El canvi de rol del professorat s'inscriu en un procés general de CANVI DE CULTURA en el món educatiu en general i en la universitat en particular.
..... Si el professorat no accepta el canvi, no veu necessari i profitós el canvi... el canvi serà molt lent... i fins i tot potser no arribi a generalitzar-se.
..... Per això, CAL AJUDAR EL PROFESSORAT EN AQUESTA TRANSICIÓ.

- Motivació per part del professorat. L'ús de les TIC en el marc de les noves concepcions pedagògiques centrades en la gestió del coneixement ha de resultar:

- Fàcil
- Eficient, cal que no requereixi majors inversions de temps
- Còmode, que no resulti estressant pel professorat
- Eficaç, facilitarà l'obtenció de millors resultats

- Suport intel.ligent dels equips deganals i rectorals.

- Suport econòmic
- Plans d'actuació per a promoure aquest CANVI DE CULTURA, aquest nou model d'universitat: infraestructures, formació (professorat, alumnes), suport...
- Ajustament dels aspectes organitzatius
- Canvis en les normatives acadèmiques que facilitin el canvi
- Consideració de les noves dedicacions del professorat. Al professorat se li està demanant molt. Si el canvi suposa molt més treball al professorat (no reconegut a efectes de dedicació), el canvi no prosperarà
- Creació d'un marc favorable a l'ús de les TIC per part del professorat. Incentius (grups de treball, jornades, publicacions...)

ALTRES OBSERVACIONS

- La UAB (i la nostra Facultat en particular) hauria de fer un pla global d'integració de les TIC i formació del professorat en el marc de la pedagogia de la gestió del coneixement, de l'EEES i dels ECTS, en el que es tinguessin molt en compte els recursos necessaris i les noves dedicacions del professorat.

- Proposem que el pla hauria de ser a mig/llarg termini i fins i tot una mica "utòpic", de màxims. Caldria definir allò que seria desitjable, l'objectiu òptim, el somni que ens pugui il.lusionar. Desprès, en funció dels recursos disponibles es farien els plans a curt termini, però sempre en direcció a l'objectiu final (el somni) que ja hem definit.

- Si aixequem la vista del dia a dia, si som proactius a llarg termini, si fem una mica de prospectiva, podem trobar solucions generalitzables a mig termini que solucionaran problemes actuals.

..... Per exemple. Un problema actual és que calen més aules d'informàtica pels alumnes (o que s'autoritzi que els alumnes utilitzin més les que hi ha). Si només considerem el problema a curt, potser fem noves inversions i creem l'aula informàtica-5. Alternativa mes econòmica i adequada als temps que vindran: incentivem els alumnes a que es comprin un portàtil, adeqüem espais amb endolls, disposem WIFI al campus... Difonguem la moda de que els alumnes vinguin al campus amb els seus portàtils...

..... Un altra idea que pot solucionar alguns problemes es que cada professor tingui una targeta magnètica personalitzada que li obre determinades portes, armaris...


fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net