21945 Informàtica Educativa 

 1r curs Magisteris Infantil, Primaria, EF, EE  - Curs 2008-2009
assignatura obligatòria, 2,5 crèdits (65-75 h.)
Professorat:
Alejandra Bosco, Carles Dorado, Pere Marquès, Noemí Santiveri, Josep M. Silva, Margarita Rodríguez
Departament de Pedagogia Aplicada - UAB

 

1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

 

* Fer conscients als estudiants de les aportacions i conseqüències de les noves tecnologies. en el desenvolupament de la societat, en general, i de l'educació escolar en particular.

* Oferir una visió àmplia de les possibilitats de l'ordinador en el context de l'educació.

* Aprendre la utilització d’ eines informàtiques considerades bàsiques i recursos en xarxa considerant especialment el programari lliure.

* Considerar i proposar algunes concepcions d'utilització de l'ordinador al currículum.

* Desenvolupar el criteri professional dels estudiants per facilitar la presa de decisions sobre l' us, disseny i avaluació de materials educatius en suport informàtic.

 

2. Blocs temàtics i organització dels continguts

 

1.La societat de la Informació i el desenvolupament tecnològic. Implicacions per l’Educació.

2. Les aplicacions multimèdia a l’àmbit de l’ Educació: estructura i tipologies..

3. El programari i la seva relació amb les diferents concepcions d’ aprenentatge i ensenyament. Avaluació d’ aplicacions educatives.

4. Eines i entorns educatius a Internet.

5. Disseny i desenvolupament de materials educatius multimèdia .

 

3. Avaluació

 

L’avaluació serà continuada al llarg de l’assignatura mitjançant l’elaboració de diferents treballs tant individuals com en grup (per exemple: proves escrites, cerques a Internet, elaboració de presentacions en suport informàtic, elaboració de pàgines web, lectura d’articles, participació en debats telemàtics, anàlisi d’aplicacions educatives, treballs col.laboratius etc.). Veure llistat de possibles activitats.

 

Sistema d’avaluació. Integra les següents activitats. Els alumnes que no puguin venir a classe o fer els altres treballs, hauran de fer necessàriament un examen que suposarà el 100% de la nota.

 

1.- Disseny d’un dossier sobre com usen les TIC en un centre docent (visita al centre, elaboració del dossier i presentació pública a classe) o bé avaluar un material didàctic multimèdia (CD o on-line). Activitat per PARELLES. Suposa un 30% de la nota.

 2.- Elaboració d’un material didàctic multimèdia en format presentació multimèdia o tecnologia de pàgina web i presentació a la classe. Activitat per PARELLES. Suposa un 30% de la nota)

3.- Coneixements conceptuals. Cada professor determinarà si es fa un debat virtual  o un examen sobre els aspectes teòric-pràctics de l’assignatura o bé avaluar un material didàctic multimèdia (CD o on-line) . Activitat INDIVIDUAL. Suposa un 30% de la nota).

4.- Participació a classe i presentar l’autoavaluació final de l’assignatura, assistència a classe i altres treballs optatius con fer lectures i analitzar projectes d’aplicació de les TIC (INDIVIDUAL, 10% de la nota)

A l’autoavaluació es tracta d’escriure a uns pocs fulls una relfexió sobre el proces d’aprenentatge que s’ha seguit a l’ assignatura, assenyalant aspectes fortes i febles. No es tracta de dir específicament el que s’ha après en termes de contingut sinó d’ explicar com s’ha après evidenciant els pro i els contra trobats al procés.

 

4. Fonts d'informació bàsica

 

Aquesta assignatura funciona amb el recurs de Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…)

 

Les pàgines web del professorat:

 

- BOSCO, Alejandra <http://dewey.uab.es/abosco/>

- DORADO, Carlos <http://dewey.uab.es/cdorado/>

- MARQUÈS, Pere <http://www.peremarques.net/> ; CHISPAS <http://peremarques.blogspot.com/>

- RODRIGUEZ, Margarita <http://dewey.uab.es/mrodriguezb/>
- SANTIVERI, Noemí <http://dewey.uab.es/nsantiveri/>
- SILVA, Josep Mª <http://www.xtec.cat/~jsilva/>

 

TEMA-1. La societat de la Informació i el desenvolupament tecnològic. Implicacions per l’Educació.

.

- Elboj, C. & Pulido, M.A. (2004) Nuevas Tecnologías en el medio rural. Cuadernos de Pedagogía, nº 342, pp. 73-75.

- Marquès Graells, Pere (2007). Innovación educativa con la pizarra digital y las TIC en general en la sociedad de la información: modelos didácticos eficientes y eficaces <http://www.peremarques.net/innovacionescuelaTIC.htm>

- McClintock, R. (2000) Prácticas pedagógicas emergentes. Cuadernos de Pedagogía, nº 290, pp. 74-77.

- Sancho, J. (2000) Diversificar los espacios de enseñanza. Cuadernos de Pedagogía, nº 290, pp. 54-57.

 

TEMA-2. Les aplicacions multimèdia a l’àmbit de l’ Educació: estructura i tipologies..

 

- Alonso, C. (1994) Los recursos informáticos y los recursos de enseñanza y aprendizaje. En Sancho, J.(coord) Para una tecnología educativa.Barcelona: Horsori. pp 143-167

- Bosco, A. (2002) Los recursos informáticos en la escuela de la sociedad de la información: deseo y realidad, Revista EDUCAR, nº 29.
- Marquès Graells, Pere (2006). Multimedia educativo: características, tipología, funciones. <http://www.peremarques.net/funcion.htm>

- Santos Urbina Ramírez (1999) [En línea] Informática y Teorías de Aprendizaje

<http://www.peremarques.net/evte2/08_tic_aplicadas_a_educ.htm>

 

TEMA-3. El programari i la seva relació amb les diferents concepcions d’ aprenentatge i ensenyament. Avaluació d’ aplicacions educatives

 

- Alonso, C. (1994) Op.Cit.

- Bosco, A. (2002) Sobre el Clic y su éxito en la educación escolar. [En línea]

<http://www.ciberespiral.org/bits.htm>

- Grup F9 (2000) Ocho propuestas didácticas, Cuadernos de Pedagogía, 291, pp. 70-80
- Marquès Graells, Pere (2006). Multimedia educativo: criterios de calidad, evaluación <http://www.peremarques.net/calidad.htm>  .

 

TEMA-4. Eines i entorns educatius a Internet.

 

- Martín Herrero, M. & Aguiar Perera, V. (2005) Edublogs, el fenómeno blog intersecta con la educación. Comunicación y Pedagogía, nº 203, pp. 24-28.

- Bosco, A. (2004) Sobre los nuevos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Quaderns digitals, nº 35, [En línea] <http://www.quadernsdigitals.net>

<http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.ArticuloIU.getLista>

- Dorado, C. (2004) Accions i funcions en estructures de disseny i producció de materials educatius multimèdia en la teleformación.[ En línea]

<http://dewey.uab.es/cdorado/Articulos/acciones_funciones_en_diseno_y_produccion.pdf>.

- Marquès Graells, Pere (2006). El ciberespacios: ideas para su uso educativo. <http://www.peremarques.net/buenidea.htm>

 

TEMA-5. Disseny i desenvolupament de materials educatius multimèdia.

 

- <Marquès, P. (2000) Diseño y producción de recursos educativos <http://www.peremarques.net/temas2/t4.html>   

- Mas, V.Pequeña guía Dreamweaver

<http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revistadigital/dreamw.doc>

 

5. Altres fonts d’informació

 

- AREA, M. (Coord.) (2001) Educar en la sociedad de la información. Bilbao: Descleé de Brouwer.

- SANCHO, J (1994) Para una tecnología educativa. Barcelona: Horsori.

- CEBRIAN DE LA SERNA, M & RÍOS ARIZA, J.M. (2000) Nuevas tecnologías aplicadas a las

didácticas especiales. Madrid: Ediciones Piràmide.

- AGUADED GÓMEZ, J. & CABERO ALMENARA, J. (2002) Educar en red. Màlaga: Ediciones Aljibe.

- AUTORES VARIOS (2005) Enciclopedia de Tecnología Educativa [En línea]

<http://158.49.119.99/crai/personal/evte.htm>

- Monográfico Nuevos entornos de enseñanza, Cuadernos de Pedagogía, nº 290, abril, 2000.

- Monográfico El cambio en la escuela, Cuadernos de Pedagogía, nº 319, diciembre,2002.

- Monográfico Otra Educación. Otras escuelas, Cuadernos de Pedagogía, nº 341, diciembre,2004.

- Comunicación y Pedagogía, Especial Internet. Webs de interés educativo, nº 164, 2000.

- Comunicación y Pedagogía, Especial. Aplicaciones de las plataformas de teleformación., nº 203, 2005.

- Revista Bits Espiral [En línea] <http://www.ciberespiral.org/bits.htm>

- Revista Quaderns Digitals [En línea] http://www.quadernsdigitals.net /

<http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.ArticuloIU.getLista>