23151- TECNOLOGIA EDUCATIVA
Àrea de Coneixement: Didàctica i OE. Dep. Pedagogia Aplicada. UAB.

Titulació: Pedagogia, segon curs (2009-2010)
Troncal, 8 crèdits pràctics = 150 h. ECTS
Professorat: Pere Marquès, Alejandra Bosco

  

1.- Contribució de la matèria  a la formació dels futurs pedagogs. L'actual societat de la informació, caracteritzada per l'ús generalitzat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en totes les activitats humanes i per una forta tendència a la mundialització econòmica i cultural, comporta una nova cultura que suposa noves formes de veure i entendre el món que ens envolta, l'ús de noves màquines i instruments i la implantació de nous valors i normes de comportament.

En aquest nou context i per a afrontar els continus canvis que imposen en tots els ordres de la nostra vida els ràpids avanços científics i la nova "economia global", els ciutadans ens veiem obligats a adquirir unes noves competències personals, socials i professionals que, encara que en gran mesura sempre han estat necessàries, avui en dia resulten imprescindibles.

 

En aquesta assignatura teòrico-pràctica es proporcionaran els fonaments per entendre el paper de la Tecnologia en tots els àmbits de l’Educació i per aplicar-la  de manera eficient i eficaç emfatitzant en el desenvolupament d’un sentit crític a l’hora d’utilitzar aquests recursos en la gestió i en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

 

 2.- Objectius i Competències professionals i acadèmiques 

 

OBJECTIUS

COMPETÈNCIES QUE S’HI RELACIONEN

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA I LES TIC A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

1- Conèixer les diferents aproximacions teòriques i els fonaments de la Tecnologia Educativa.

2- Promoure una postura personal crítica, autònoma i  emancipadora davant l’ús dels medis  de comunicació social,  de la informàtica i de les telecomunicacions (TIC), valorant la seva significació i repercussions en l'actual "societat de la informació", especialment en els àmbits educatius.

3- Analitzar els canvis que s'estan produint en els centres educatius i en particular en els processos d'ensenyament i aprenentatge i de gestió amb la integració de les TIC.

Competències-1 d’anàlisi de fenòmens educatius

Identifica informació útil i rellevant sobre un fenomen educatiu per tal de disgregar les seves parts, organitzar-les i establir relacions i/o comparacions entre elles o amb altres elements a partir de criteris preestablerts

Competències-5 de comunicació

Utilització de la llengua, oral, escrita i altres sistemes de comunicació adequant-los a les diverses tecnologies i canals comunicatius presents en la societat actual del coneixement, tot construint missatges coherents i eficaços tan interactius, receptius com productius, els quals els hi permetran participar activa i críticament en les situacions educatives /comunicatives pròpies de la professió

 

 DISSENY, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS MULTIMÈDIA I D’INTERVENCIONS  EDUCATIVES AMB SUPORT TIC.

4- Analitzar i avaluar els recursos tecnològics aplicables en educació i reflexionar sobre les seves possibilitats didàctiques i de gestió (funcions) en diversos contextos

5- Dissenyar i desenvolupar materials educatius multimèdia utilitzant diversos llenguatges  i suports.

6- Dissenyar, desenvolupar i avaluar intervencions didàctiques amb suport tecnològic en un context educatiu concret

 

Competències-7 de disseny d’accions educatives

Estructurar de manera anticipada tots els elements necessaris per a desenvolupar una acció educativa amb materials multimèdia, en les condicions més adequades per als usuaris, el context institucional i l’entorn de referència.

 

Competències-10 d’avaluació educativa

Desenvolupar un procés sistemàtic de recollida d’informació, valorant les evidències recollides a partir de criteris clars, generalment preestablerts, per a la presa de decisions i la seva execució en el context educatiu. Així, l’avaluació educativa fa referència a l’avaluació dels aprenentatges, dels programes, de les institucions i, en definitiva, de tot el procés educatiu

Competències-11 de gestió, elaboració i ús de recursos

Identifica tipologia de recursos, sap on localitzar-los i els administra. En el cas de recursos didàctics els sap elaborar, construir i emprar. En el cas de recursos materials i funcionals els organitza, distribueix i gestiona de forma eficaç

 


3.- Continguts

 1r quadrimestre (grup sencer, prof. Pere Marquès):

  1.- La Tecnologia Educativa: conceptualització i evolució, fonts, línies d'investigació (obj.:  1)
 
 2.- Perfils tecnològics de la "societat de la informació". Cap a un nou paradigma de l'ensenyament. L’educació informal al sègle XXI    (objectius: 2, 3)
 
 3.-  Els recursos didàctics: concepte, taxonomies, funcions, avaluació i ús contextualitzat (objectius: 4)
 
 4.- Canvis als centres: cap a l’escola del futur.  La qualitat i la innovació educativa a través de la integració de les TIC en els centres. Els recursos tecnològics en els entorns d'ensenyament i formació. (objectius: 3,6)
 
 5.- Dels textos als hipertextos (objectius: 4)
 
 6.- El llenguatge audiovisual. (objectius: 4)
 
 7.- Els "mass media" i la cultura de la imatge (objectius: 4)
 
 8.- El vídeo i altres audiovisuals en l'ensenyament. (objectius: 4)
 
 9.- TIC com a instrument de  gestió en els centres. Orientació d'alumnes.  Organització dels recursos tecnològics. Centres de recursos (objectius: 3)

 

 2º quadrimestre (amb desdoblaments, profs. Marquès i Bosco):

  10.- La informàtica i el multimèdia educatiu. Conceptualització, avaluació, models d'utilització. (objectius: 4, 6)
 
 11.- Disseny i producció de materials multimèdia per al ensenyament. Les presentacions multimèdia. (objectius: 5)
 
 12.- Internet i les xarxes en educació. Conceptualització, avaluació, aplicacions educatives, models d'utilització. Anàlisis d'entorns virtuals d'aprenentatge. ). Edició amb weblogs.  Els riscos d’Internet  (objectius: 4,6)

13.- Continguts instrumentals bàsics: 
Verificar que tots els estudiants tenen competències bàsiques amb l’editor de textos, navegació per Internet i correu electrònic... S’utilitzarà software lliure i windows (objectius: 2)

4.- Pla de treball (8 crèdits són uns 150 hores ECTS). Veure llistat de possibles activitats.

 - Ensenyament-Aprenentatge presencial (activitats realitzades a l’aula d’informàtica o a l’aula de teoria sota la direcció del professorat). Unes 51 hores.

- Presentació general dels temes de l’assignatura, algunes exposicions magistrals i algunes activitats d’aplicació a classe (13 h. + 10 h. = 20 h.)

- (act-1) Exposicions dels estudiants de temes i de ressenyes de llibres llegits (4 h.)

- (act-2) Presentació del reportatge-dossier: ús de les TIC en un centre docent ( 6 h.)

- (act-3) Examen de continguts conceptuals del primer quatrimestre (2 h.)

- (act-4) Orientacions a classe per a  l’avaluació de materials didàctics multimèdia i presentació dels estudiants de les seves avaluacions de materials multimèdia (6  h.)

- (act-5) Orientacions a classe per a l’elaboració del material multimèdia y presentació dels materials didàctics elaborats: multimèdia + guia didàctica en una weblog (8 h.)

- (act-6) Examen teòric-pràctic global  (2 h.)

- Debats, seminaris

 

- Ensenyament-Aprenentatge dirigit  (activitats realitzades sota la direcció del professorat - però sense la seva presencia- a l’aula d’informàtica oberta o a casa). Unes 79 hores.

- (act-1) Preparació dels temes a exposar per part dels estudiants sota la supervisió dels professors o lectura orientada de llibres o articles amb i elaboració d’una ressenya i comentari de valoració  (12 h.)

- (act-2) Disseny d’un reportatge-dossier sobre com usen les TIC en un centre docent, visita al centre, elaboració del dossier (12 h.)

- (act-3) Preparació de l’examen de continguts conceptuals (14 h.)

- (act-4) Avaluació d’un material multimèdia. (8 h.)

- (act-5) Disseny i desenvolupament d’un material didàctic multimèdia i de la seva guia didàctica en un weblog (15 h.)

- (act-6) Preparació de l’examen teòric-pràctic final (14 h.)

- (act-7) Redacció de l’autoavaluació de l’assignatura per part de l’alumnat (2 h.)

- Altres treball optatius o proposats pels alumnes

- Tutories prescrites pel professorat: presencials i virtuals (2h.)

- Fòrum virtual

 
- Ensenyament-Aprenentatge autònom  (altres activitats realitzades pels alumnes a l’aula d’informàtica oberta o a casa). Unes 10 + 10 = 20 h. hores

- Estudi personal

- Organització d’apunts i de materials

- Altres treballs d’aplicació autònoms

- Lectures d’ampliació

- Tutories lliures: individuals o en grup

- Altra recerca d’informació


5.- Previsió de calendari. El programa (que es fa amb dos grups d’alumnes el segon quatrimestre, però en un únic grup el primer) es desenvoluparà en el dia de la setmana i horari assignat en cada cas,  en les següents sessions (51 h./2’5 = 20 sessions presencials):

 1r quatrimestre (grup sencer):

- sessió-1: presencial: presentació de l’assignatura, avaluació inicial dels coneixements que ja tenen els estudiants, repartiment de treballs
- sessió-2: presencial, TEMA-1
- sessió-3: presencial, TEMA-2
- sessió-4: treball dirigit
- sessió-5: presencial,  TEMA-3 i exposicions dels alumnes
- sessió-6: presencial, TEMA-4 i exposicions dels alumnes
- sessió-7: presencial, TEMES-5 i 6
- sessió-8: treball dirigit
- sessió-9: presencial, TEMA-7 i exposicions dels alumnes
- sessió-10: presencial, TEMA-8 i exposicions dels alumnes
- sessió-11: presencial, TEMA-9
- sessió-12: treball dirigit
- sessió-13: presencial, exposicions dels alumnes
- sessió-14: treball dirigit
- sessió-15: presencial, examen

2º quadrimestre (amb desdoblament):

- sessió-16: presencial: presentació de la segona part de l’assignatura, avaluació inicial dels coneixements que ja tenen els estudiants, repartiment de treballs. TEMA-10
- sessió-17: presencial: TEMA-10, treball tutoritzat d’anàlisis multimèdia
- sessió-18: treball dirigit
- sessió-19: treball dirigit
- sessió-20: presencial, presentació de l’avaluació multimèdia.
- sessió-21: presencial, TEMA-11 (i power point)
- sessió-22: presencial, TEMA-11 i treball tutoritzat
- sessió-23: treball dirigit
- sessió-24: treball dirigit
- sessió-25: presencial: TEMA-12 (i weblog)
- sessió-26: presencial TEMA-12 i treball tutoritzat
- sessió-27: treball dirigit
- sessió-28: treball dirigit
- sessió-29: presencial, , presentació del multimèdia elaborat i la guia en weblog
- sessió-30: presencial, examen +  autoavaluació
6.- Avaluació i acreditació dels aprenentatges

  1.- Preparació d’un tema relacionat amb  l’assignatura i exposició pública a tota la classe  (PARELLES) o lectura d’un llibre o article de la bibliografia de l’assignatura i elaboració d’una  ressenya i valoració (INDIVIDUAL, 10% de la nota) (16 h.)

2.- Disseny d’un dossier sobre com usen les TIC en un centre docent, visita al centre, elaboració del dossier i presentació pública a classe (PARELLES, 10% de la nota)  (18 h.)

3. - Examen sobre els principals aspectes conceptuals de l’assignatura (INDIVIDUAL, 25% de la nota) (16 h.)

4.- Avaluar un material didàctic multimèdia (CD o on-line) (PARELLES, 10% de la nota) (14 h.)

5.- Elaboració d’un material didàctic multimèdia en format presentació multimèdia i presentació a la classe  (PARELLES, 10% de la nota) (24 h.)

6.- Examen global sobre els aspectes teòric-pràctics del 2n quadrimestre (INDIVIDUAL, 25% de la nota) (16 h.)

7.- Presentar l’autoavaluació final de l’assignatura (individual) , 10% de la nota (2 h.)

%  nota

Activitats d’avaluació

 

50 %

5.1.- Avaluació de les activitats presencials:

act-3.- Examen primer quadrimestre.

act-6.- Examen segon quadrimestre.

 

 

 

40%

5.2.- Avaluació continuada de les activitats dirigides:

act-1.- Preparació d’un tema relacionat amb l’assignatura i exposició pública a tota la classe  o lectura d’un llibre o article de la bibliografia de l’assignatura i elaboració  d’una ressenya i valoració.

act-2. – Preparació i presentació pública d’un dossier sobre com s’usen les TIC en un centre docent

act-4.- Avaluar un material didàctic multimèdia (CD o on-line) i presentació a la classe

act-5.- Elaboració d’un material didàctic multimèdia en format presentació multimèdia o web i presentació a la classe

 

 

10%

5.3.- Avaluació continuada de les activitats autònomes:
Cada professors farà l’avaluació del seu subgrup (5% cada quadrimestre)

act-7.- Presentar l’autoavaluació final de l’assignatura (individual)

- Tutoria, valoració de la participació a classe...

 

7.- Materials i recursos

- Els enllaços del temari i les webs de suport del professorat:

- BOSCO, Alejandra <http://dewey.uab.es/abosco/>
- MARQUÈS, Pere <http://www.peremarques.net/>

;CHISPAS <http://peremarques.blogspot.com/>

MOODLE <http://158.109.99.28/MOODLE/>

TEMA 1.- La Tecnologia Educativa: conceptualització i evolució, fonts, línies d'investigació  <http://www.peremarques.net/temas2/t3.html>

TEMA 2.- Perfils tecnològics de la "societat de la informació". Cap a un nou paradigma de l'ensenyament. <http://www.peremarques.net/temas2/t1.html> L’educació informal al sègle XXI  <http://www.peremarques.net/eparalel.htm>

TEMA 3.-  Els recursos didàctics: concepte, taxonomies, funcions, avaluació i ús contextualitzat <http://www.peremarques.net/temas2/t2.html>
 
TEMA 4.- Canvis als centres: cap a l’escola del futur. <http://www.peremarques.net/perfiles.htm>  La qualitat i la innovació educativa a través de la integració de les TIC en els centres. <http://www.peremarques.net/temas2/t12.html>Els recursos tecnològics en els entorns d'ensenyament i formació.
 
TEMA 5.- Dels textos als hipertextos  <http://www.peremarques.net/temas2/t5.html>
 
TEMA 6.- El llenguatge audiovisual. <http://www.peremarques.net/temas2/t6.html>
 
TEMA 7.- Els "mass media" i la cultura de la imatge  <http://www.peremarques.net/temas2/t7.html>
 
TEMA 8.- El vídeo i altres audiovisuals en l'ensenyament. <http://www.peremarques.net/temas2/t8.html>
 
TEMA 9.- TIC com a instrument de  gestió en els centres. <http://www.peremarques.net/temas2/t11.html> Orientació d'alumnes.  Organització dels recursos tecnològics. Centres de recursos.
TEMA 10.- La informàtica i el multimèdia educatiu. Conceptualització, avaluació, models d'utilització. <http://www.peremarques.net/temas2/t9.html>
 
TEMA 11.- Disseny i producció de materials multimèdia per al ensenyament. <http://www.peremarques.net/temas2/t4.html> Les presentacions multimèdia. <http://www.peremarques.net/presenmultimedia.html>
 
TEMA 12.- Internet i les xarxes en educació. Conceptualització, avaluació, aplicacions educatives, models d'utilització. Anàlisis d'entorns virtuals d'aprenentatge. ). Edició amb weblogs. <http://www.peremarques.net/temas2/t10.html>  Els riscos d’Internet <http://www.peremarques.net/habilweb.htm>

TEMA13.- Continguts instrumentals bàsics: Verificar que tots els estudiants tenen competències bàsiques amb l’editor de textos, navegació per Internet i correu electrònic... S’utilitzarà software lliure i windows
8.- Bibliografia complementària                                 

 Manuals generals

Bibliografía específica