22239- Noves Tecnologies Aplicades a l’ Educació Especial
Estudis: Psicopedagogia  – curs 2008-2009
assignatura optativa,
4 crèdits– 40 h

Prof. Pere Marquès - Departament de Pedagogia Aplicada - UAB

 

FINALITATS. La finalitat general d'aquesta assignatura és facilitar una reflexió profunda sobre l'aplicació de les tecnologies al camp de l'educació especial, i en particular:

 

·         Oferir una visió amplia dels possibles papers de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el procés educatiu i formatiu de les persones amb necessitats especials.

·         Considerar algunes concepcions d’utilització d’aquests recursos tecnològics en els diferents tipus de necessitats especials.

·         Desenvolupar el criteri professional dels estudiants per facilitar la presa de decisions sobre l’ús dels recursos tecnològics als diferents contextos educatius. Elaborar criteris sobre la selecció, l'ús i l'avaluació dels mitjans tecnològics des de perspectives educatives, inclusives, equitatives i de cohesió social.

·         Elaborar i desenvolupar propostes d’utilització educativa de recursos tecnològics en els diferents tipus de necessitats.

·         Posar en contacte els estudiants de Psicopedagogia amb el domini bàsic dels principals recursos tecnològics que aporten les noves tecnologies de la informació, la comunicació i en general, d'utilització en l'àmbit educatiu, compensatori i adaptatiu..

 TEMES

 

1.- Innovació educativa amb la pissarra digital i les TIC en general a la societat de la informació: models didàctics eficients i eficaços

 

2.- Tecnologies i Educació Especial. Aplicacions específiques de les TIC a les diferents àrees de necessitat.

- Discapacitats físiques

- Discapacitats psíquiques

- Discapacitats mentals y problemes de la superdotació

3.- La informàtica i el multimèdia educatiu. Conceptualització, avaluació, models d'utilització. El software lliure.

4.- Disseny i producció de materials multimèdia per al ensenyament en format de presentacions multimèdia.

5.- Internet i les xarxes en educació. Conceptualització, avaluació, aplicacions educatives,  models d'utilització. Les webs docents i les weblogs. Els riscos d’Internet.

6.- Avaluació d’experiències d’aplicació de les TIC a l’ Educació Especial

 

METODOLOGIA DE TREBALL.  

   

El curs es desenvoluparà mitjançant un conjunt d’activitats teòrico-pràctiques d’ensenyament i aprenentatge, orientades  a l’assoliment de les finalitats educatives proposades. Veure llistat de possibles activitats.

Les classes teòriques tindran la funció de proporcionar a l’alumnat un marc conceptual  sobre  les temàtiques del curs.

 

Les activitats que es portaran a terme a classe seran de molt diferent tipus i totes tindran l'objectiu d'ajudar al desenvolupament del  criteri professional dels alumnes al moment de triar qualsevol eina informàtica pel seu ús amb persones amb necessitats especials, tot i que també ajudaran a la utilització  de diferents eines informàtiques des d'un punt de vista bàsicament pràctic.  Durant aquestes sessions es visualitzaran i avaluaran des del punt de vista educatiu, diferents propostes  educatives elaborades per l’educació especial així com programari informàtic específic.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

  

ACTIVITAT-1.- Elaboració d’un reportatge en format vídeo o presentació multimèdia,  sobre com usen les TIC en un centre docent d’Educació Especial, visita al centre, elaboració del dossier i presentació pública a classe (PARELLES, suposa el 20% de la nota)

 

ACTIVITAT-2.- Avaluar un material didàctic multimèdia (CD o on-line) útil per a l’Educació Especial i publicar  la valoració en una bitácora a Internet, a l’abast dels professors i alumnes de l’assignatura (PARELLES, suposa el 15% de la nota)

 

ACTIVITAT-3.- Elaboració d’un material didàctic multimèdia en format presentació multimèdia o o tecnologia de pàgina web i presentació a la classe  (PARELLES, suposa el 15% de la nota)

 

ACTIVITAT-4.- Examen sobre els aspectes teòric-pràctics de l’assignatura (INDIVIDUAL, suposa el 40% de la nota). Suposarà el 100% de la nota pels alumnes que no puguin venir a classe o fer els altres treballs

 

ACTIVITAT-5.- Participació a les classes i presentació d’una autoavaluació final de l’assignatura, assistència a classe i altres treballs optatius con fer lectures i analitzar recerques i projectes d’aplicació de les TIC a l’Educació Especial  (INDIVIDUAL, suposa el 10% de la nota)

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

 

 

Las webs del professor:  Pere MARQUÈS GRAELLS  <http://www.peremarques.net/>;

;CHISPAS <http://peremarques.blogspot.com/>

MOODLE <http://158.109.99.28/MOODLE/>

 

 

TEMA-1.- Innovació educativa amb la pissarra digital i les TIC en general a la societat de la informació: models didàctics eficients i eficaços.

- MARQUÈS, Pere (2007). Innovació educativa amb la pissarra digital i les TIC en general a la societat de la informació: models didàctics eficients i eficaços <http://www.peremarques.net/innovacionescuelaTIC.htm>

TEMA-2.- Tecnologies i Educació Especial. Aplicacions específiques de les TIC a les diferents àrees de necessitat.

- MARQUÈS, Pere (2006). TIC aplicades a l’educació especial <http://www.peremarques.net/ee.htm>

TEMA-3.- La informàtica i el multimèdia educatiu. Conceptualització, avaluació, models d'utilització. El software lliure.

- MARQUÈS, Pere (2006). Informàtica i multimèdia. <http://www.peremarques.net/temas2/t9.html>

- MARQUÈS, Pere (2007). Software libre en educación <http://www.peremarques.net/softwarelibre.htm>

TEMA-4.- Disseny i producció de materials multimèdia per al ensenyament en format de presentacions multimèdia.

- MARQUÈS, Pere (2006). Disseny i producció de materials didàctics. <http://www.peremarques.net/temas2/t4.html>

TEMA-5.- Internet i les xarxes en educació. Conceptualització, avaluació, aplicacions educatives,  models d'utilització. Les webs docents i les weblogs. Els riscos d’Internet.

- MARQUÈS, Pere (2006). Internet i les xarxes a l’educació. http://www.peremarques.net/temas2/t10.html

- MARQUÈS, Pere (2005). Los riesgos de Internet <http://www.peremarques.net/habilweb.htm>

TEMA-6.- Avaluació d’experiències d’aplicació de les TIC a l’ Educació Especial

- MARQUÈS, Pere (2006). TIC aplicades a l’educació especial <http://www.peremarques.net/ee.htm>

 


ALTRA BIBLIOGRAFIA D’AMPLLIACIÓ DE CONEIXEMENTS

 

AGUILERA, S. (Coord) (1995). Nuevas Tecnologías aplicadas a la discapacidad. Proyectos y experiencias. Madrid: INSERSO.

 

AGUILERA, S.; SANTOS, A.; MUÑOZ, E. (1991). EL visualizador del habla (VISHA). Infodidac, 13.3543.

 

ALBA, C. (1994) Utilización de los recursos tecnológicos como respuesta a la diversidad. En Sancho, J.M. (coord) Para una tecnología educativa. Barcelona: Horsori.

 

ALCATUD, F y otros (2000) Las nuevas tecnologías en el ámbito de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Murcia: Consejería de Educación y Universidades.

 

ALONSO, F. Et al. (1996) Las actividades de formación e investigación y desarrollo del centro de transferencia en informática y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid aplicadas a la discapacidad visual: una experiencia de colaboración institucional entre la Universidad y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Integración, 22. pp65-76.

 

ÁLVAREZ REVILLA i altres (1996) Cultura tecnológica y Educación. A: Sancho, J & Millán, M. (Coords) Hoy ya es mañana. Tecnologías y Educación: un diálogo necesario. Pp 21-36 Sevilla: M.C.E.P.

 

COMISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO L.A.O. (1994) Proyecto L.A.O. Madrid: fundación ONCE, APANDA, MEC.

 

CANDELOS, A y LOBATO, M (1997) Guía de acceso al ordenador para personas con discapacidad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

 

CARDONA, M; GALLARDO, MV Y SALVADOR, ML (2001) Adaptemos la escuela. Orientaciones ante la discapacidad motórica, Málaga: Aljibe.

 

CEBRIAN , M. Y RIOS, J.M. (Coord.) (2000): Nuevas tecnologías aplicadas a las didácticas especiales. Madrid. Pirámide.

 

COMUNICACIÓN Y PEDAGOGIA- INFODIDAC (1998), 150. Monogràfic sobre Noves Tecnologies y Educació Especial. http://sauce.pntic.mec.es/~alglobal

 

COMUNICACIÓN Y PEDAGOGIA – (1999), 162. Monogràfic sobre Noves Tecnologies y Educació Especial. . http://sauce.pntic.mec.es/~alglobal

 

CUESTA, A.M. et al (1996) La informática en la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. En J. Ferrés y P. Marqués (coord).Comunicación Educativa y nuevas Tecnologías. Barcelona: Praxis

 

ESCOIN, J. (1986) El ordenador al servicio de la integración escolar y social de personas con gran discapacidad. Barcelona: Patronat Municipal de Disminuïts.

 

FERNÁNDEZ DE VILLALTA, M. (1988) Tecnologías de la información y discapacidad. Madrid: Fundesco.

 

GARCÍA VISO, M. Y PUIG DE LA BELLACASA, R. (1988) Empleo, discapacidad e innovación tecnológica. Madrid: Fundesco.

 

GÓMEZ M.J.; ALAMILLO, S.; JUNOY, M. (1988). Posibilidades de aplicación de la informática a la Educación Especial. Madrid: MEC-CNREE.

 

GUZMÁN, A.; JARA, P. (1995). Síntesis y visualización del habla. Madrid: MEC.

 

HOWELL, R. ; NAVARRO, J. (1997). Ayudas tecnológicas en las aulas de integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Revista de Educación. 313: 313-324.

 

KING, D. (1990). La aplicación del software en la Educación Especial. Comunicación, Lenguaje y Educación, 5, 31-46.

 

MARTÍ, E. (1992) Ordenadores al servicio de la educación especial. A Martí, E. Aprender con ordenadores en la escuela. Pp 206-223 Barcelona: Horsori.

 

MARTÍ, E. (1992) Aprender con  ordenadores en la escuela. Barcelona: ICE Univ. Barcelona/Horsori.

 

MARTÍN, E. Y ESCOIN, J. (1986) Las nuevas tecnologías: una ayuda eficaz para la integración social del disminuído físico. Barcelona: Patronat Municipal de Disminuïts.

 

MARTÍNEZ, F. J. (1997) TESTAB: un proyecto para hacer realidad el acceso a la información y los fondos bibliotecarios. Integración, 24, pp.43-46.

 

MONFORT, M. (1994) El desarrollo del lenguaje y el ordenador. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, XIV, 4, 219-226.

 

M.E.C. (1998) Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales. Madrid: MEC

 

NAVARRO, J.L. (1997) Medios Informáticos en la intervención logopédica. 2º Simposio  Nacional de Logopedia. Formación y Profesión. Libro de Actas. Barcelona: ALE/Univ. Ramón Llull, 131-138.

 

NAVAROR,J.L. y SERVET FRAGA, M. (1998) Medios informáticos en la intervención logopédica. Mimeo

 

PASTOR, C. (1994) Utilización didáctica de recursos tecnológicos como respuesta a la diversidad. A: Sancho, J (coord.) Para una tecnología educativa. Pp  221-239 Barcelona: Horsori.BATTRO, A. (1986) Computación y Aprendizaje especial. Buenos Aires: Ateneo.

 

P.N.T.I.C. (1992) Nuevas Tecnologías y necesidades educativas especiales. Orientaciones para la atención a la diversidad. (vol. I y II). Madrid: MEC.

 

PUERTA, C.: SETI, N. L. (1993) Aplicaciones informáticas y ACNEE. Castro Urdiales: CEP.

Actes de les Jornades d’Informàtica i educació especial (1989) Informàtica i educació especial. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona.

 

RUIZ, C.; GÓMEZ, I. (1997) Proyecto MUSA-TIDE. Experimentación realizada con Phonos- Lenguaje. Fiapas, 55, I-VIII.

 

SÁNCHEZ, R. (1997) Ordenador y discapacidad.Madrid: CEPE

 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. (1999) Programa “mi Barrio” Software para la deficiencia auditiva. Comunicación y Pedagogía, 162, pp. 27-33.

 

SANCHO, J. M. (1995) Desarrollo cognitivo y tecnologías de la información y la comunicación. Una interacción educativa. Comunicación y Pedagogía, 131, pp.37-47.

 

SANCHO, J. M. (coord) (1994) Para una tecnología educativa. Barcelona: Horsori.

 

SANCHO, J. y otros (2001) Apoyos Digitales para la Educación Especial. Barcelona: Octaedro - EUB

 

SUÁREZ, M. D. (1997). Nuevas Tecnologías y Comunicación Aumentativa y alternativa. 2º Simposio Nacional de Logopedia. Formación y Profesión. Libro de Actas. Barcelona: ALE/Univ. Ramón Llul, 149150.

 

V.V.A.A. (1991) Informáica y Logopedia. Cartagena: APANDA.

 

V.V.A.A. (1991) Monográfico Nuevas Tecnologías y Discapacidad. Infodidac.

 

V.V.A.A. (1992) Aplicaciones didácticas en el teclado de conceptos.  Madrid: MEC- PNTIC

 

V.V.A.A. (1995) Nuevas Tecnologías. Educación Especial  (I). Comunicación y Pedagogía-Infodidac, 131.

 

V.V.A.A. (1995) Nuevas Tecnologías. Educación Especial  (II). Comunicación y Pedagogía-Infodidac, 133.

 

VELASCO, F (1997) Informática y sordera. 2º Simposio Nacional de Logopedia. Formación y Profesión. Libro de Actas. Barcelona:ALE/Univ. Ramón Llull, 139-147

 

VENDRELL, J.M. (1997) Informática y afasiología. 2º Simposio Nacional de Logopedia. Formación y Profesión. Libro de Actas. Barcelona:ALE/Univ. Ramón Llull, 159-161

 

VIDIELLA, B. (1992) El paper de la informàtica com a dinamitzador del treball de desenvolupament cognitiu i lingüístic: el cas dels alumnes sords. European Conference about Information Technology in Education: a critical insight. Barcelona: Universidad de Barcelona.

 

VON TETZCHNER, S.; MARTISEN, H. (1993) Introducción a la enseñanza de signos y al uso de ayudas técnicas para la comunicación. Madrid: Visor.  

 

ADRECES D’INTERES AL WEB

 

Apple http://www.apple.com/education/K12/disability

 

CEAPAT, Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. http://www.ceapat.org

 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) http://cnice.mecd,es/Recursos2/atencion_diversidad

 

Closingthegap. http://www.closingthegap.com/

 

Marqués, P (2002), Diferents recursos sobre Noves Tecnologies:  http://www.peremarques.net

 

Materials informàtiques del Programa de Informàtica Educativa (de Catalunya):    http://www.xtec.es/recursos/sinera/

 

Microsoft http://www.microsoft.com/enable

 

“Programa Nacional de Nuevas Tecnologías” : http://www.pntic.mec.es/

 

“Red Nacional I+D”: http://www.rediris.es

 

“Revista Comunicación y Pedagogía”: http://sauce.pntic.mec.es/~alglobal

 

Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), Habilitació i Accés a l'Ordinador. http://www.xtec.es/~esoro/Indexajuts.htm

 

“Web de Tecnologia Educativa”: http://www.ull.es/departamentos/didinv/tecnologiaeducativa/