UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

Seminari formatiu: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
"L'ús de la pissarra digital i altres suports TIC, en el marc de les noves metodologies didàctiques que requereixen els ECTS"

© Dr. Pere Marquès Graells, 2006 (última revisió: 10/04/06 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

PER A IMPRIMIR AQUESTA PÀGINA: MARGES DRET I ESQUERRA= 5 mm

- Les gran aportacions de les TIC

fup.gif (939 bytes)

- Quina és la formació bàsica en TIC imprescindible pel professorat?

- Per una part, els aspectes tècnics: Navegar per Internet, ús bàsic d'un editor de textos, enviar i rebre missatges per e-mail

- Y per altra part els aspectes més de "didàctica digital": conèixer els recursos didàctics digitals de l'assignatura i disposar del bons models didàctics sobre l'ús de les TIC com a suport als processos d'ensenyament i aprenentatge. Veure més a http://peremarques.net/docentes.htm

fup.gif (939 bytes)

- Les TIC com instruments de suport a les activitats dels docents universitaris i dels seus alumnes (en el marc de la implantació dels ECTS)

- Amb la convergència europea del EEES i la progressiva implantació dels sistema de crèdits ECTS, la integració de les TIC a les tasques docents i discents resulta senzillament imprescindible.Veure més a http://peremarques.net/ectstic.htm

- Les pissarres digitals constitueixen un instrument versàtil, eficient i eficaç de suport a les sessions presencials. Cal però que el professorat tingui unes competències TIC i especialment sobre didàctica amb TIC

- Funcions, activitats i eines TIC. Quadre sintètic que relaciona les funcions i activitats de docents i estudiants amb les eines TIC a la seva disposició.

ACCIONS I FUNCIONS relacionades amb els processos d'ensenyamnet i aprenentatge

ÀMBIT I EINES:
(DOCÈNCIA DIRECTA)

ÀMBIT I EINES:
(DOCÈNCIA DIFERIDA,
treball dirigit o autònom)

- Tutories professorat-alumnes de les assignatures, orientació acadèmica general al estudiants i gestió burocràtica

Distingim actuacions individuals i en grup.

... Sempre serà millor la tutoria presencial, però quan no sigui possible és pot usar la virtual
... Serveis de campus de suport a les tutories: llistat i fotos d'alumnes, graelles alumnes-valoració d'activitat..

... Evitar que l'alumnat faci preguntes sobre temes d'organització de l'assignatura (això que ho preguntin als companys o mirin el programa de l'assignatura)
... Evitar que facin preguntes que es puguin contestar en la propera classe o trobada presencial (sempre s'aclareixen millor les coses parlant directament)
... e-mail (el que els alumnes usen habitualment)
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç): professorat-alumnes malalts
... Taulell de notícies del professor
... Servei de tutoria virtual de campus (pactar un parell de visites a la setmana) pot facilitar el trametre missatges a subgrups d'alumnes
... Serveis de campus de suport a les tutoríes: llistat i fotos d'alumnes, graelles alumnes-valoració d'activitat...

- Explicacions, proposta d'activitats, orientacions generals i per a l'accés a altres informacions

... Suport audiovisual
... Pissarra digital i PDI. El professorat pot recolzar els seus comentaris, exposicions magistrals i explicacions sobre com es realitzen determinats exercicis utilitzant tot tipus de recursos: esquemes, presentacions multimèdia, recursos d'Internet i del campus virtual...
... Videoconferencies, xats en directe i sistemes de comunicació del campus virtual (projectades a tota la classe amb el suport de PD)

... Sense oblidar la importància de les biblioteques
...
Disponible on-line, en qualsevol moment i lloc
... Web (o weblog) docent amb el programa de l'assignatura, recursos per a estudiar els temes (apunts, esquemes, demostracions, simulacions, vídeos,  enllaços web...), orientacions...
... Espais de documents de campus, igual funcionalitat que la web docent, els documents es presenten en una estructura de carpetes
... Fòrums interuniversitaris d'alumnes , grups d'interès

... Anells de webs o weblogs d'alumnes
... Cerques a Internet en general, a partir de les pautes del professorat o dels enllaços web suggerits

... Conferències en vídeo y videoconferencies en directe

- Treballs individuals dels estudiants

... El professorat pot atendre a classe els dubtes dels estudiants
... Es poden aprofitar els mateixos recursos de "docència diferida" si la classe es realitza a l'aula informàtica

... Els alumnes poden demanar tutorització on-line al professor
... Treball dels alumnes amb ordinadors connectats a Internet (ordinador personal de cada alumne). Tasques de cerca d'informació, elaboració de mapes conceptuals i documents, ús de tutorials, exercicis i autoavaluació, pràctiques amb simuladors i laboratoris virtuals...
(les TIC com a eines cognitives i de productivitat)
... Disc virtual: on emmagatzemar arxius personals.
...
Web (o weblog) personal dels alumnes on posen alguns dels seus treballs i els recursos que consideren més interessants

- Treballs col.laboratius en petits grups dels estudiants:

- Estudis de cas

  • Resolució de problemes
  • Treball per projectes
  • WebQuest

... El professorat pot atendre a classe els dubtes dels estudiants
... Es poden aprofitar els mateixos recursos de "docència diferida" si la classe es realitza a l'aula informàtica

... Es posen usar també tots els recursos que s'usen en els treballs individuals
... Disc virtual compartit: on emmagatzemar arxius de treball compartit...
... Espais de campus per al treball col.laboratiu: que pot integrar eines de disc virtual compartit, eines de comunicació grupal, agenda, gestió de notícies (RSS), zona d'intercanvi...
... Wikis i pissarres compartides

- Debats / taules rodones /panells

... Pissarra digital i PDI. Els alumnes i el professorat poden recolzar els seus arguments amb esquemes i informacions extretes de la premsa digital i d'Internet.
... A més a més, es poden aprofitar els mateixos recursos de "docència diferida" si la classe es realitza a l'aula informàtica

... Fòrums per a tractar temes diversos (oberts a Internet o restringits als alumnes). Oberts a iniciativa del professorat o de grups d'alumnes
...
Fòrums del campus
... Xats i videoxats: per a qüestions molt puntuals i un grup petit de persones
... Panells-fòrum

- Avaluació formativa de les activitats dels estudiants (orientar, tutoritzar, interaccions...)

.... Gran protagonisme dels estudiants i negociació col.lectiva dels significats
.. Pissarra digital i PDI. Els alumnes podran exposar els exercicis que han realitzat per a corregir-los entre tots; podran presentar públicament el seus treballs per a debatre'ls amb el professor i els companys utilitzant tot tipus de recursos de suport: esquemes, presentacions multimèdia, recursos d'Internet i del campus virtual...
... Videoconferencies, xats en directe i sistemes de comunicació del campus virtual (projectades a tota la classe amb el suport de PD): realització d'activitats conjuntes amb altres alumnes d'altres centres

... Web (o weblog) personal dels alumnes on posen alguns dels seus treballs, que poden ser consultats per professors i altres alumnes.
... Disc virtual personal on s'emmagatzemen els treballs dels alumnes a manera de portafol.li digital
... Servei de tramesa de treballs del campus (treballs, exàmens), que després corregirà el professor i trametrà un missatge valoratiu a l'alumne.
... Fòrums on els alumnes intervenen
... Bateries de preguntes i qüestionaris del campus.
... Estadístiques del campus amb informacions sobre el progrés dels alumnes.

- Avaluació sumativa dels estudiants

... Es poden usar els mateixos recursos de l'avaluació formativa presencial i diferida

- Elaboració del pla docent (planificació, preparar les classes, preparar activitats pels alumnes...)

... Sense oblidar la importància de les biblioteques
... Webs docents d'altres col.legues: es poden consultar altres programes i recursos relacionats amb la nostra assignatura...
... Web (o weblog) docent del professor
... Agenda del campus
... Cerca de materials a Internet: revistes i llibres digitals, webs temàtiques, portals  educatius i d'institucions, bases de dades on-line...

- Elaboració de materials didàctics

... Plantilles per a l'elaboració de qüestionaris on-line del campus
... Generadors de materials multimedia: Hot Potatoes, CLIC, Multigestor...
... Enregistrament de materials amb PDI i PDpI
... Eines per a l'edició de llibres, apunts, guies didàctiques...

- Coordinació amb l'equip docent

... e-mail
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç)
... Missatgeria instantània amb determinats col.legues
... Web de la titulació amb informació dels programes, noticies. llistat del professorat...
... Disc virtual compartit: on emmagatzemar arxius de treball compartit...
... Espais de campus per al treball col.laboratiu: que pot integrar eines de disc virtual compartit, eines de comunicació grupal, agenda, gstió de notícies (RSS), zona d'intercanvi...
... Wikis i pissarres compartides

- Formació continuada

... Webs docents d'altres col.legues: es poden consultar altres programes i recursos relacionats amb la nostra assignatura...
... Webs d'investigadors i de institucions relacionades amb la recerca
... Fòrums de professors, grups d'interès
...Cerques a Internet en general

- Recerca

... e-mail
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç)
... Web del grup de recerca
... Webs d'investigadors i de institucions relacionades amb la recerca
... Fòrums de professors i investigadors
...Cerques a Internet en general
... Disc virtual compartit: on emmagatzemar arxius de treball compartit...
... Espais de campus per al treball col.laboratiu: que pot integrar eines de disc virtual compartit, eines de comunicació grupal, agenda, gestió de noticies (RSS), zona d'intercanvi...
... Wikis i pissarres compartides

- Gestions administratives

... Secretaria presencial

... Secretaria on-line

- I no oblidem... el suport interalumnes
(d'una assignatura o curs)

... Suport presencial... com sempre, i ...

... e-mail (el que els alumnes usen habitualment)
... Missatgeria de campus (al que els alumnes acordin consultar-la)
... Misstageria instantània (els alumnes es creen els seus cercles d'amics)
... Xat, videoxat... (quan calgui, ya que la sincronia suposa més esforç): alumnes entre ells
... Serveis de tutories de campus (pactar un parell de visites a la setmana) pot facilitar el trametre missatges a subgrups d'alumnes
... Fòrum dels alumnes de l'assignatura o curs (al campus o extern; els professors hi poden entrar opcionalment), on es fan preguntes entre ells, es comenten temes d'interès...
... Web del curs dels alumnes, on els alumnes recullen informació d'interès per a tota la classe sobre les assignatures del curs

En síntesi, les TIC faciliten al professorat i l'alumnat:

- L'accés a la informació (Internet...)

- La gestió de la informació i la construcció de coneixement (processadors de textos, mapes conceptuals...)

- La comunicació professorat - alumnes - alumnes - comunitat (e-mail, plataforma de campus virtual...)

- Compartir/debatre informacions i treballs a classe (pissarra digital)

- El treball col.laboratiu (wikis, eines i espais de treball col.laboratiu del campus virtual...)

- La preparació de classes i creació de materials didàctics (gestors de presentacions multimèdia ...)

- La realització de gestions administratives i de coordinació docent (Intranet docent...)

fup.gif (939 bytes)

- Què és una pissarra digital? Funcionalitats

- Presentació del sistema de la pissarra digital de les seves possibilitats generals. Veure document: "les raons de l'èxit": http://peremarques.net/pdigital/ca/exito2.htm. Veure també "aspectes tècnics" http://peremarques.net/pdigital/ca/guia2.htm

 

fup.gif (939 bytes)

- La PD com a puntal de la renovació metodològica a les aules de classe, què aporta? Models d'ús de la PD, propostes didàctiques

- Principis pedagògics per a un bon ús de la pissarra digital. Es presenta el "model d'ensenyament i aprenentatge MIE-CAIT", de perfil socio-constructivista, que en el marc d'un ensenyament centrat en els aprenentatges dels estudiants, promou la interacció, la col.laboració i el desenvolupament de l'autonomia dels alumnes a partir de la labor orientadora, motivadora, contextualizadora i en definitiva mediadora del professor.

- Propostes didàctiques, bones pràctiques per a l'ús de la pissarra digital que, conjuntament amb el model MIE-CAIT, es poden consultar a l'apartat de "propostes didàctiques " http://peremarques.net/pdigital/ca/propuest2.htm del portal de la PD

fup.gif (939 bytes)

- Les claus de l'èxit

- Tres són les claus de l'èxit en el canvi cap a la nova pedagogia de la gestió del coneixement amb el suport de les TIC:

- PODER: disposar dels RECURSOS necessaris
- SABER:
disposar de la FORMACIÓ adient
- VOLER: MOTIVACIÓ del professorat, que només es generarà del convenciment de que a TOTS ens convé el canvi i de que no ens perjudica
(que no suposa més treball sense reconeixement)

- I aquestes tres claus estan sobretot en mans dels òrgans de govern, que cal que actuïn de manera intel.ligent en aquest sentit.

 

fup.gif (939 bytes)

- Les pissarres digitals interactives

- Veure http://peremarques.net/pdigital/es/pizinteractiva.htm

fup.gif (939 bytes)

- Investigacions sobre l'ús didàctic de les pissarres digitals

- Veure http://peremarques.net/pdigital/ca/pissarra.htm

fup.gif (939 bytes)

Al final, en un torn obert de paraules, analitzarem com es poden utilitzar en el cas d'assignatures concretes i com es poden aconseguir recursos didàctics de suport


http//peremarques.net