SESSIÓ FORMATIVA TADEL SOBRE L'ÚS DE LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

Professor: Pere Marquès, 10 de maig

BLOC-1: Qué son las PDI? Maneig bàsic. Què ens aporten? Veure informació: http://www.slideshare.net/peremarques/la-magia-de-la-pizarra-digital-la-pones-t-presentation

- ¿Qué son les PDI?
-
Aspectes bàsics de maneig de la PDI MIMIO: punter, llàpis, calibrat, funcions bàsiques del menú d'eines
- Aportacions principals de les PDI a la tasca docent i als aprenentatges dels estudiants.
- Problemàtiques i inconvenients que cal conèixer, per tal d'evitar.
- Torn de preguntes

BLOC-2: Recursos didáctics per a a les PDI.

- Com elaborar materials senzills per a usar amb la PDI MIMIO
- Recursos disponibles per a les PDI MIMIO http://www.mimioconnect.com/es/lessons/804/all/all/new
- Torn de preguntes

BLOC-3: Activitats d'ensenyança i aprenentatge que es poden fer amb les PDI. Veure informació: http://www.slideshare.net/peremarques/18-modelos-didcticos

- El currículum bimodal http://www.slideshare.net/peremarques/desenvilupament-curricular-bimodal
- Models didàctics d'ús de la PDI centrats en l'activitat del formador.
- Models didàctics d'ús de la PDI centrats en l'activitat dels estudiants
- Consideracions sobre l'impacte de l'ús de les PDI en els aprenentatges dels estudiants http://peremarques.net/pizarra.htm
- Torn de preguntes