RECERCATIC-2006: PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Es tracta de desenvolupar un procés de recerca col.laborativa, del tipus recerca-acció, amb el professorat de 10 centres docents de Catalunya (de tots els nivells educatius no universitaris) que disposin d'una alta dotació tecnològica. L'objectiu és que el professorat de cada centre reflexioni sobre la seva pràctica, la comparteixi i discuteixi amb la resta del claustre i cerqui en cada context les millors maneres d'aprofitar les potencialitats dels recursos TIC per a innovar i millorar els processos d'ensenyament/aprenentatge i de gestió que es venen realitzant.

Cada dos centres tindran assignats dos investigadors que actuaran com a orientadors del procés de recerca-acció i proporcionaran la formació didàctico-tecnològica bàsica que necessiti el professorat (o li facilitaran l'accés als entorns formatius idonis). El treball per parelles dels investigadors-tutors pretén ampliar les compètencies orientadores i formatives que els investigadors poden oferir al professorat dels centres, triangular les informacions rellevants per a la recerca i facilitar la transferència de coneixement entre els centres i la realització conjunta d'algun dels seminaris.

A més a més dels propis processos de millora en els 10 centres participants (que pot abastar a més de 200 professors) i de l'anàlisi de les dificultats que sorgeixen en els centres amb la integració de les TIC, aquest estudi cercarà bones pràctiques en l'ús de les TIC que puguin ésser transferibles a altres centres, i elaborarà vídeos curts per a difondre entre tota la comunitat educativa les més exitoses

Els centres participants passaran a ser també "centres pilot EPSON" i podran complementar el seu equipament de videoprojectors amb una oferta especial d'EPSON.. Igualment podrán utilitzar gratuitament alguns dels magnífics continguts curriculars multimedia de SANTILLANA EN RED

En concret pretenen els següents objectius:

1.- Impulsar la innovació pedagògica en tots els nivells educatius a través de l'aprofitament de les potencialitats que ens ofereixen les TIC.

- Amb el suport didàctic i organitzatiu de l'equip de recerca, el professorat dels 10 centres s'implicarà en un procés de recerca-acció per a la innovació i millora dels processos d'ensenyament/aprenentatge i de gestió que realitzen amb l'ajut de les TIC.

- Els professors, participarán en els seminaris (d'anàlisi, debat, formació "a mida", planificació de noves activitats...) que es realitzin en el seu centre y experimentaran a les classes i al centre l'ús de les TIC com a suport als processos d'ensenyament/aprenentatge i gestió.

2.- Aprofundir en el coneixement dels avantatges que poden proporcionar les TIC en els processos d'ensenyament/aprenentatge i de gestió dels centres, i identificació de les problemàtiques associades al procés d'integració d'aquests recursos en els centres docents.

- En cada centre s'organitzaran 4 seminaris (un cada 2 mesos), en els que el professorat comentarà les seves pràctiques docents amb suport TIC i es buscaran solucions a les problemàtiques detectades.

- Després, en el periode entre seminaris, el professorat anirà integrant l'ús de les TIC en les seves pràctiques docents

- Utilitzant una metodologia de recerca col.laborativa tipus investigació-acció, en cada seminari el professorat analitzarà i avaluarà conjuntament els resultats obtinguts, els compararà amb els resultats que s'obtenien abans i amb els resultats esperats, i dissenyarà noves metodologies docents que puguin proporcionar una nova millora en els processos d'ensenyament i aprenentatge o gestió del centre.

- A més a més de les problemàtiques que influexin directament en els processos d'ensenyament i aprenentatge i de gestió dels centres, es consideraran també les implicacions econòmiques: l'augment de despeses provocat per l'augment de consum elèctric, consumibles, (bombetes projector) elements de seguretat, servei tècnic i altres dotacions de personal... ja que un augment significatiu de tecnologia pot desequilibrar el pressupost d'un centre normal.

- Al final els professors i alguns estudiants ompliran uns "qüestionaris" on valoraran avantatges i problemàtiques associades als diversos usos de les TIC.

3.- Aprofundir en el concepte de "bones pràctiques docents" (considerant la potencialitat didàctica i els factors d'èxit) i elaborar un catàleg de "bones pràctiques" d'ús de les TIC com a instrument de suport als processos d'ensenyament/aprenentatge dels centres.

- L'equip de recerca farà un estudi per a conceptualitzar les "bones pràctiques docents" (amb la consideració de la potencialitat didàctica i dels factors d'èxit) i elaborarà un "catàleg de bones pràctiques" en l'ús didàctic de les TIC.

- A partir de les aportacions i comentaris de tots els professors s'identificaran les pràctiques preferides pel professorat. Els professors també complimentaran unes fitxes de bones pràctiques, on descriuran activitats d'ensenyament i aprenentatge realitzades amb els seus alumnes amb suport TIC.

4.- Elaborar un mínim de 6 vídeos curts que facilitin la difusió de les "bones pràctiques" que resultin més transferibles a altres centres.

5.- Crear una "comunitat virtual" que reuneixi el professorat implicat en la recerca i faciliti la seva comunicació permanent i el compartir les experiències.

- Es crearà un portal, obert a tothom, amb informació dels centres i professors participants en la recerca, on s'aniran arxivant les "bones pràctiques" i els relats.

- També es roporcionarà un fòrum de comunicació entre els participants a la recerca, amb un espai obert a tota la comunitat educativa.