AVALUACIÓ DELS MATERIALS MULTIMEDIA

Dr. Pere Marquès Graells (2002)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB


OBJECTIUS FORMATIUS

- Tenir consciència de les noves característiques de la societat actual (societat de la informació) i les seves implicacions al món educatiu.

- Quins canvis s’han produït al teu centre docent els últims 10 anys?
- Quins grans canvis has fet a la teva docència al llarg d’aquest període?

- Conèixer la estructura bàsica dels materials multimèdia i els seus tipus.

- Reflexionar sobre les funcions que poden tenir els multimèdia a l’educació, així com sobre els avantatges i inconvenients que poden comportar.

- Com utilitzes els multimèdia a la teva docència?
- Quins avantatges realment gaudeixes?

- Reflexionar sobre els principals aspectes a considerar en avaluar materials multimèdia.

- Avaluar materials didàctics multimèdia, webs d’interès educatiu i portals educatius.

- Reflexionar sobre les “bones pràctiques” docents i els factors que faciliten la seva realització.

- Quines “bones pràctiques” creus realitzes  actualment?
- Quins “factors” del teu centre creus que faciliten al professorat la realització de bones pràctiques?

- Conèixer els principals aspectes a considerar al dissenyar intervencions educatives amb suport multimèdia.

- Dissenyar una activitat educativa contextualitzada amb suport multimèdia.

- Saber com realitzar una avaluació contextual sobre l’ús dels multimèdia a l’aula.

PROGRAMA

1.- Introducció.

- La cultura de la "societat de la informació" <http://peremarques.net/si.htm>

- Les TIC i les seves aportacions a la societat. <http://peremarques.net/tic.htm>

- Funcions i limitacions de les TIC a  l’educació <http://peremarques.net/siyedu.htm>

- L’aprenentatge i els seus Ingredients: intel.ligència (poder), experiència (saber), motivació. (voler).
- L’ensenyament i l’acte didàctic-comunicatiu. <http://peremarques.net/actodid.htm>

- Els mitjans didàctics.  <http://peremarques.net/medios.htm>

2.- Conceptualització dels materials multimèdia.

- Concepte de producte multimèdia formatiu.

- Elements que pot integrar: material didàctic, documentació, entorn de teleformació.

- Característiques especifiques dels multimèdia: flexibilitat i personalització, interactivitat constant, multimedialitat...

3.- Estructura básica dels multimèdia. <http://peremarques.net/estructu.htm>

- Contingut (bases de dades)

- tipus: models de comportament, textos, gràfics, sons, vídeo...
- funció: bases de dades de continguts educatius, d’ajuda, de tutoria…
- aspectes a considerar: selecció, estructuració., seqüenciació…

- Entorn audiovisual (forma de presentació)

- pantalles, informes, veu...
- títols, finestres, caixes de text-imatge, menús, icones, formularis, barres d’estat, elements hipertextuals, fons…
- elements multimèdia
- estil i llenguatge, tipografia, color, composició., metàfores de l’entorn
- integració multimèdia...

- Navegació

- diagrama del programa: mapa de navegació, possibles itineraris…
- sistema de navegació: lineal, ramificat (jeràrquic, poligonal), tipus entorn (estàtic, dinàmic, programable, instrumental) amb més o menys grau de llibertat per l’usuari.
- nivell de hipermedialitat
- paràmetres de configuració.

- Activitats

- naturalesa: informativa, preguntes, problemes, exploració, experimentació...
- estructura: escenari, elements, relacions
- tipus d’interacció de l’alumne; accions i respostes permeses.
- anàlisi de respostes: simple,  avançat…
- tutorització: forma en que el programa tutoritza les actuacions dels estudiants, els assessora, els ajuda, corregeix els seus errors, els hi proporciona explicacions i reforços (simple, expert)…

- Altres funcionalitats: impressió, informes, ajust de paràmetres, documentació, sistema de teleformació (pot ser extern)

L’interface, sistema de comunicació entre el programa y l’usuari, ve determinat per l’entorn audiovisual, la navegació i la interacció que permeten les activitats. El millor interface és el que exigeix menys esforç d’aprenentatge.

La navegació, les activitats i les altres funcionalitats que ofereix el programa constitueix el motor (o algoritme dinàmic) que determina la resposta del programa davant les actuacions dels usuaris.

4.- Taxonomíes multimèdia.

- Taxonomies del multimèdia en general.

- Segons la temàtica.
- Segons la seva finalitat: ensenyament, oci, informació (catàlegs, punts d’informació, presentacions de productes o corporatives...), venda...
- Segons el seu suport: CD, web
- Segons el seu discurs: informació o narració
- Segons les bases de dades: obertes o tancades

- Taxonomies del multimèdia educatiu. <http://peremarques.net/tipologi.htm>
<http://peremarques.net/tipolog1.htm>

- Segons la seva  estructura: exercitació, tutorial, bases de dades, simuladors, constructors, eines.
- Segons el paradigma educacional (Hooper): instructiu, revelador, conjectural, emancipador.
- Segons les teories educatives subjacents
- Segons els objectius d’aprenentatge: informació verbal, habilitats cognitives o psicomotrius, actituds...

5.- Els  espais web d’interès educatiu. <http://peremarques.net/tipoweb.htm>

- Conceptualització dels espais web d’interès educatiu

- Tipologia i funcions

- web didàctic
- web temàtic
- premsa digital
- botiga virtual
- web corporatiu, de presentació

6.- Funcions que poden realitzar els materials multimèdia.

- Funcions que poden desenvolupar en generals els materials multimèdia.

- Contextos d’aplicació: empreses en general, oci, museus, educació...

- Funcions del multimèdia a l’educació  <http://peremarques.net/funcion.htm>

- font d’informació (bases de dades, webs informatius...)
- motivació
- instruir, guiar aprenentatges (tutorials)
- entrenar (exercicis interactius amb feedback immediat)
- proporcionar entorns per a l’exploració i l’experimentació (simuladors)
- proporcionar entorns per a l’expresió i la creació  (programes de dibuix)
- eines d’ús general
- avaluació de coneixements i habilitats: implícita (l’estudiant reconeix els seus errors) o explícita (el programa
dverteix dels errors)
- entretenir  (jocs, contes…)
- processar dades (full de càlcul)
- facilitar la comunicació interpersonal (programes de videoconferència i xat)
- metalingüística
- innovadora
- activitats d’orientació escolar.
- activitats d’organització i gestió de centres

7.- Avantatges potencials dels multimèdia. <http://peremarques.net/ventajas.htm>

- presenten informació més completa, variada i real sobre els temes (a l'ésser multimèdia) i permetre (telemàticament) l'accés a bases de dades de tot el món (faciliten accés al coneixement)
- interdisciplinarietat, interrelació entre els coneixements (especialment si és hipermedia i presenta la informació de manera no seqüencial)
- resulten atractius, estimulants (text, imatge, so...), desperten interès, motiven... estimulen la creativitat.
- interactivitat que genera una contínua activitat intel·lectual (diàleg)
- multisensorialitat, al combinar informació icònica i abstracta, que proporciona una major facilitat d'ús i un millor accés als significats
- desenvolupament de la iniciativa i del treball autònom, rigorós i metòdic
- feed-back que facilita un aprenentatge a partir dels errors (maneig, preguntes, hipòtesi...)
- individualització, possible adequació als coneixements i ritme de treball de cadascun, tractament de la diversitat; l'adaptació pot ser implícita (del programa) o explícita (del propi estudiant)
- possible control de l'activitat realitzada i avaluació. - possibilitats de treball individual o en grup (simple interacció, cooperació...)
- proporcionen eines per al maneig de la informació (recerca, emmagatzematge, procés, aplicació)
- proporcionen nous entorns per a l'ensenyament i l'aprenentatge (sincrònics i asincrònics - amb l'ajuda de la telemàtica-)
- alliberen de treballs repetitius.
- alta productivitat: abarateixen costos, més eficàcia, assoliment d'objectius en menys temps i amb menys esforç
- en Educació Especial, al facilitar la comunicació i l'accés a la informació a persones amb deficiències greus.
- faciliten la gestió de la burocràcia administrativa

8.- Inconvenients potencials dels multimèdia

- poden provocar ansietat, cansament, monotonia.
- sensació d'aïllament.
- empobriment de les relacions humanes i de comunicació, pot potenciar l'individualisme...
- pot afavorir el desenvolupament d'estratègies de mínim esforç
- el seu ús es pot realitzar descontextualitzat, desfasat respecte a altres activitats, proporcionant una informació superficial i incompleta
 - acomodació del professor al programa més que als objectius marcats, dependència excessiva a les estratègies d'ensenyament/aprenentatge del programa
- negligència en l'assoliment d'alguns objectius bàsics (actitudinals...) per excessiva èmfasi en la manipulació de la informació.
 - rigidesa en els diàlegs, absència de diàleg intel·ligent...

9.- L’avaluació objectiva dels materials multimèdia. Característiques dels bons multimèdia. <http://peremarques.net/calidad.htm>

- Aspectes funcionals.

- eficàcia
- facilitat d’ús
- versatilitat
- documentació
- servei de teleformació

- Aspectes tècnics i estètics.

- entorn audiovisual
- elements multimèdia
- continguts
- navegació
- interacció
- originalitat i ús de tecnologia avançada

- Aspectes pedagògics.

- capacitat de motivació
- adecuació l’usuari
- recursos per a buscar i processar dades
- recursos didàctics
- tutorització
- enfocament aplicatiu / creatiu
- autoaprenentatge
- possibilita el treball cooperatiu
- esforç cognitiu que exigeixen les activitats

- Plantilla per a l’avaluació objectiva de materials didàctics multimèdia en CD i on-line. <http://peremarques.net/evalua.htm>

- Plantilla per a l’avaluació objectiva de portals educatius <http://peremarques.net/evaport2.htm>

- Plantilla per a l’avaluació de pàgines web d’interès educatiu <http://peremarques.net/evalweb.htm>

10.- Bones practiques <http://peremarques.net/bpracti.htm>

- Conceptualització de “bones pràctiques”

- Indicadors de la potencialitat educativa de les bones pràctiques.

- Factors que faciliten la realització de bones pràctiques

11.- Selecció de materials y disseny d’intervencions educatives amb suport multimèdia. <http://peremarques.net/Interved.htm>

- Orientacions generals sobre l’ús dels materials multimèdia <http://peremarques.net/multiori.htm> <http://peremarques.net/buenidea.htm>

- Aspectes a considerar en la selecció de materials i el disseny d’intervencions amb suport multimèdia <http://peremarques.net/interven.htm>

- característiques del context educatiu
- característiques dels estudiants
- objectius que es persegueixen
- els continguts
- la selecció dels materials didàctics (materials multimèdia, altres materials), d'acord amb les seves característiques, adequació a la situació educativa i cost
- funció que tindrà el material multimèdia
- entorn en el qual s'utilitzarà (espai i temps)
- organització de l'activitat (agrupament i àmbit d'aplicació)
- activitats i metodologia: rol del programa, rol de l'estudiant (tasques, autonomia, interaccions, tècniques d'aprenentatge...), rol del professor (informació inicial, seguiment, tècniques d'ensenyament...)
- ocupació de materials complementaris
- sistema d'avaluació

12- L’avaluació contextual. <http://peremarques.net/contextu.htm>

- Aspectes a considerar en l’avaluació contextual.

- el context d’utilització
- els objectius educatius i els resultats
- els continguts tractats
- els recursos utilitzats
- els alumnes
- la organització, les activitats i la metodologia didàctica
- el sistema d’avaluació

- Instruments pera l’avaluació contextual.

- Informes: característiques dels estudiants (situació inicial)
- Informes: aprenentatges realitzats (avaluació formativa i sumativa dels estudiants) i objectius previstos.
- Observació i informació del professorat: utilització dels recursos disponibles, característiques del material,
metodologia utilitzada.
- Valoració del professorat sobre els aprenentatges realitzats pels estudiants, utilitat del programa y nivell de
satisfacció al treballar amb ell.
- Valoracions dels estudiants sobre la seva percepció dels aprenentatges realitzats, utilitat del programa y nivell de satisfacció al treballar amb ell.


http//peremarques.net