UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

A voltes amb la innovació pedagògica i les TIC: equipaments, funcionalitats didàctiques i formació del professorat. Les claus de l'èxit.
© Dr. Pere Marquès Graells, 2006 (última revisión: 24/05/07 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

PARA IMPRIMIR ESTA PÁGINA: MARGENES DERECHO E IZQUIERDO= 5 mm

1.- Per què avui són tan importants les TIC? Les aportacions de les TIC a la societat. L'Era Internet.

... Què ens aporten les TIC? Avantatges i inconvenients. http://peremarques.net/tic.htm

... L'educació acosta la cultura i promou el desenvolupament personal integral. Ara amb Internet tenim un nou món on viure i aprendre. http://peremarques.net/usosred2.htm

TRES MONS

fup.gif (939 bytes)

2.- Què canvia al món educatiu? El nou paradigma d'ensenyament i aprenentatge: MIE-CAIT

... Apareixen noves necessitats educatives i nous mitjans formatius. http://peremarques.net/siyedu.htm Quines són les competències bàsiques en TIC que necessita tot ciutadà? http://peremarques.net/competen.htm

... Es configura un nou paradigma, de caire sòcio-constructivista amb suports TIC, pels processos d'ensenyament i aprenentatge: MIE-CAIT http://peremarques.net/perfiles.htm

... En definitiva, avui (com ahir) com s'aprèn? http://peremarques.net/actodid.htm

PROCÉS D'APRENENTATGE
ACCÉS A LA INFORMACIÓ

PROCÉS DE LA INFORMACIÓ
(operacions cognitives)

PRODUCTE OBTINGUT
(concepcions de l'aprenentatge)
APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT/AVALUACIÓ
(operacions cognitives)

- entorn físic, altres persones
- materials didàctics: convencionals, AV, TIC
- entorn massmediàtic
- Internet (ciberespai)

- captació, anàlisi
- interacció, experimentació
- comunicació amb altres, negociació de significats
- elaboració, reestructuració, síntesi

- memorització (*conceptes, fets, procediments, normes)
- habilitat-rutina/motriu
- comprensió (id.*)
- coneixement
+ estratègies cognitives

- en situacions conegudes (repetició)
- en noves situacions
(processos de comunicació, transferència)
Factors que fan possible l'aprenentatge: poder aprendre (capacitat), saber aprendre (experiència), voler aprendre (motius)

fup.gif (939 bytes)

3.- Quins recursos tecnològics necessita avui l'Escola? Infraestructures i recursos didàctics de suport

... Les bases tecnològiques de l'escola de l'Era Internet http://peremarques.net/perfiles.htm ; http://peremarques.net/pdigital/ca/pissarra.htm ; http://peremarques.net/plataformacentro.htm

 

... Els recursos de suport necessaris http://peremarques.net/perfiles.htm

fup.gif (939 bytes)

4.- Quines són les noves metodologies didàctiques que faciliten les TIC? Models didàctics amb suport TIC

... En funció dels entorns tecnològics en els que treballem, disposem de diversos models per a l'aplicació didàctica de les TIC http://peremarques.net/siyedu.htm

fup.gif (939 bytes)

5.- La formació del professorat

... Quines competències en TIC necessita un docent? http://peremarques.net/docentes.htm

fup.gif (939 bytes)

6.- La clau de l'èxit: recursos, formació i motius.

... No n'hi ha prou amb els recursos (PODER) i la formació (SABER)... cal tenir raons (VOLER) http://peremarques.net/perfiles.htm

fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net