LA PISSARRA DIGITAL
COM A INSTRUMENT PER A L'APROFITAMENT EDUCATIU DE LA DIVERSITAT
A L'AULA

Pere Marquès Graells
(2003)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB


1.- Què és la pissarra digital? http://peremarques.net/pizcentr.htm

... La pissarra digital (pissarra electrònica, kit d'Internet a l' aula) és un sistema tecnològic que consisteix bàsicament en un ordinador multimèdia connectat a Internet i un videoprojector.

... La seva funcionalitat consisteix en projectar sobre una pantalla situada en un lloc rellevant de l'aula qualsevol tipus d'informació procedent de l'ordinador, d'Internet o de qualsevol altre dispositiu analògic o digital connectat al sistema: antena de televisió, videoprojector, càmera de vídeo, etc.

... D'aquesta manera, professors i alumnes tenen en tot moment a la seva disposició un sistema per visualitzar i comentar de manera col.lectiva tota la informació que pugui proporcionar Internet o la televisió, i qualsevol altra de que disposin en qualsevol format: presentacions multimèdia i documents digitalitzats en disc (apunts, treballs de classe...) , vídeos, documents en paper (que poden capturar amb una simple webcam), etc. I amb tot això a més a més es faciliten dinàmiques de treball cooperatiu i col.laboratiu en projectes.

2.- Què aporta la pissarra digital a l'aula de classe? http://peremarques.net/pizexito.htm

- La màgia de la pissarra electrònica està que tot el professorat s'entusiasma amb ella, i progressivament va descobrint els seus múltiples possibilitats al temps que assaja noves metodologies docents; per això, amb més o menys intensitat, SEMPRE se'n va produint una renovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

- La pissarra electrònica resulta molt fàcil d'utilitzar. De seguida s'aprèn tot el necessari per començar. Qui no sap navegar avui dia? Qui no vol aprendre a navegar avui dia? Qui no aprèn a navegar en menys d'una hora?

- Suposa una font inesgotable d'informació multimèdia i interactiva disponible de manera immediata a l'aula que permet aprofitar didàcticament molts materials realitzats per professors, alumnes i persones alienes al món educatiu.

- L'accés a la informació es realitza de manera immediata. No fa falta dedicar molt temps a preparar materials, n'hi ha prou amb conèixer la seva existència a Internet. I quan es consulten abans de la classe, la seva revisió sol resultar gratificant i enriquidora.

- És una tecnologia neta i que no dóna problemes. Si cal es pot prescindir puntualment d'ella, de manera que si un dia no va el sistema o Internet dóna problemes, simplement es desenvolupa la classe sense la pissarra electrònica, com feia abans.

- Possibilita l'ús col·lectiu a classe dels canals telemàtics de comunicació (correu electrònic, xat, videoconferència...), amb els quals es poden establir comunicacions amb altres estudiants, especialistes, centres... de tot el món.

- Possibilita que les classes puguin ser més vistoses i audiovisuals, facilitant als estudiants el seguiment de les explicacions del professorat

- Els alumnes estan més atents, motivats i interessats per les assignatures. Fins i tot en aquells entorns en els quals resulta difícil mantenir la disciplina i l'ambient de treball en classe es constata un menor conflictivitat. Els estudiants se senten més com a casa quan estan davant el món audiovisual del televisor, concentrats amb els seus videojocs o navegant lúdicament per Internet. Els temes que es tracten en classe s'aproximen més a les seves experiències prèvies. Els resulta més fàcil relacionar el nou amb el que ja saben. Poden realitzar uns aprenentatges més significatius.

- Els alumnes tenen un paper més actiu en les activitats de classe, participen més, tenen més autonomia i disposen de més oportunitats per al desenvolupament de competències tan importants a la societat actual com buscar i seleccionar informació, realitzar treballs multimèdia i presentar-los públicament als companys...

- Resulta més senzill aprofitar les aportacions que poden fer els estudiants des de la seva diversitat. Els seus punts de vista, sabers i cultura, a partir de les seves exposicions públiques amb el suport de la pissarra digital (que pot proporcionar imatges, música, esquemes...) poden compartir-se fàcilment amb tot el grup.

- Els estudiants poden veure en classe materials que estan a la xarxa i que després podran revisar detalladament a casa.

- El professorat augmenta la seva autoestima professional: està utilitzant eficaçment les tecnologies avançades, ha millorat el que fer docent, millora la formació de l'alumnat... Explora a Internet i investiga en la classe. Amb el temps va descobrint noves possibilitats metodològiques i molts nous recursos aplicables (sobretot a Internet) per al tractament de la diversitat.

- Contínuament van aprenent coses noves, a partir de les visites per les pàgines web i també dels comentaris que es fan en classe. Resulta gratificant i divertit. Es va acabar la monotonia per als estudiants i també per a alguns professors..

3.- Com podem utilitzar la pissarra digital a l'aula de classe? Models per a una nova manera de promoure aprenentatges i d'aprofitar i tractar la diversitat de l'alumnat http://peremarques.net/pizmodelos.htm

MODEL-1: Suport a les explicacions del professorat. Els professors poden recolzar les seves explicacions projectant pàgines web i altres materials digitals que ofereixin: imatges, esquemes, simulacions virtuals, vídeos, punts de vista, notícies de la premsa digital, presentacions d'institucions i empreses, contes, jocs... I per descomptat també poden projectar vídeos, materials en suport CD-ROM, DVD o fins i tot programes de televisió.

A mesura que cada professor vagi descobrint noves pàgines web d'interès per a la seva assignatura, les podrà utilitzar conjuntament amb els seus apunts i recursos tradicionals al presentar els temes als seus alumnes a través de la pissarra digital amb profusió d'exemples i referències a l'actualitat. Aquesta gran varietat de recursos multimedials, a més de despertar la motivació dels estudiants i mantenir la seva atenció, augmentarà les possibilitats de connectar amb els seus interessos, facilitant el tractament de la diversitat.

- MODEL-2: Presentació activitats i recursos per al tractament de la diversitat. Els professors poden presentar pàgines web i altres materials en suport multimèdia (CDS) o audiovisual (vídeos) sobre els quals orientaran als estudiants sobre la realització de determinades activitats preceptives o voluntàries, individuals o grupals...

En alguns casos suggeriran a algun alumne la realització d'exercicis autocorrectius específics en línia de reforç o ampliació (tractament de la diversitat).

- MODEL-3: Exposicions públiques per part dels estudiants. Els estudiants, informats pel professor dels pròxims temes a tractar en classe, poden buscar pel seu compte material (informació, programes, jocs...) per Internet i altres recursos relacionades amb aquestes temàtiques (programes ofimàtics, CD-ROMS, DVDs...), i presentar-los als seus companys, quan el professor ho indiqui.

Amb això, a més de realitzar un treball de recerca d'informació a Internet i de llegir, comprendre, valorar i seleccionar aquestes informacions, els estudiants tindran una oportunitat de presentar explicar als seus companys el contingut d'aquestes pàgines web i altres materials que han trobat relacionats amb els temes que es tracten. El paper del professor serà escoltar, col·laborar i en el seu cas corregir o completar les explicacions dels alumnes.

- MODEL-4: Presentació pública de treballs realitzats en grup. El professorat pot encarregar als estudiants la realització de treballs col.laboratius en format pàgina web o Power Point, i posteriorment dedicar una sessió de classe que cada grup present als altres la feina realitzat.

D'aquesta manera, el que exposa cada grup serveix de repàs per a tots els altres, i el professor pot fer una correcció pública del que s'exposa.

- MODEL-5: Suports en els debats: ús conjunt pel professor i els estudiants. La pissarra digital pot utilitzar-se per presentar i comentar informació i per dur a terme tasques col · lectives i col.laboratives. Per exemple en el marc d'un debat que ha estat prèviament preparat i per al que professors i estudiants han buscat dades en Internet amb els quals justificar les seves argumentacions.

- MODEL-6: El racó de l'ordinador. El sistema informàtic (ordinador, impressora, escàner...) ubicat en un punt concret de l'aula també contribuirà a atendre la diversitat i la multiculturalitat dels nostres alumnes.

Serà com una finestra oberta al món que els estudiants i el professor, individualment o en petit grup, podran utilitzar com a font d'informació i canal de comunicació quan ho precisin. També servirà per elaborar algun document, digitalitzar imatges, imprimir, etc.. I puntualment grups d'alumnes ho podran utilitzar per treballar amb programes didàctics.

- MODEL-7: El diari en classe i la diversitat multilingüe. Una bona manera de començar la classe cada dia (especialment en ensenyament primari i ESO) pot ser revisar amb els estudiants les notícies que ofereix la premsa electrònica i comentar amb ells les notícies d'actualitat, contestar preguntes, consultar el que diuen altres periòdics i ampliar la informació a Internet, buscar els orígens dels conflictes i debatre, jutjar i explicitar el sistema de valors de referència... A més, també podem consultar la premsa estrangera, amb tot el que pot aportar a la pràctica d'idiomes i al tractament de la diversitat multicultural i multilingüe de les nostres aules.

Però encara podem aprofitar més aquesta tecnologia cada vegada més present a tot arreu. Podem convenir amb els estudiants que cada dia presentaran les notícies ells, un grup diferent cada dia, a partir de les informacions dels telediaris vespertins i dels titulars de premsa a Internet. El paper del professor ara serà supervisar, promoure el debat, orientar... i al final completar la revisió de les notícies que cregui que convé destacar. Què lluny queda aquella escola en la qual l'alumne era un receptor passiu de les lliçons magistrals de sempre, sobre els temes de sempre!

- MODEL-8: Videoconferències i comunicacions col·lectives en línia en classe. Quan sigui oportú fer-ho, és possible comunicació per correu electrònic, xat o videoconferència amb estudiants, professors o experts de qualsevol lloc del món. I tota la classe podrà veure i sentir el que ens comuniquem.

- MODEL-9: Realització de treballs col.laboratius a clase. El professor pot projectar activitats multimèdia interactives des dels soports on-line o disc, i organitzar la seva realització col.lectiva de les activitats. Per exemple, pot dirigir preguntes sobre l'excercici a un estudiant concret o a un grup i promoure discusions sobre els punts de vista divergents dels alumnes. També pot dividir la classe en grups i demanar a cada grup que busqui una solució, que es verificarà quan s'introdueixen les respostes a l'ordinador.

Els més petits també poden realitzar treballs col·laboratius, disposant de pissarra digital en classe es poden convertir moltes activitats individuals (per exemple un conte interactiu o activitats Clic) en un joc col·lectiu amb el recurs d'Internet.


4.- Tres complements imprescindibles: formació, recursos, assessorament. http://peremarques.net/pizformacio.htm

... Tot i que els coneixements tècnics necessaris per utilitzar la pissarra digital són mínims, convé facilitar un petit curset tècnic-didàctic sobre "l'aprofitament didàctic de la pissarra digital" al professorat dels centres que vagin a disposar d'aquest sistema tecnològic a les seves aules.

... Un altra element indispensable per animar el bon ús de la pissarra digital a l'aula de classe és facilitar al professorat recursos curriculars que es puguin utilitzar col.lectivament a les aules amb aquest sistema..

... Finalment, la possibilitat de poder accedir quan calgui a un assessorament: tècnic, didàctic (formes d'utilització), sobre els recursos curriculars disponibles... donarà més confiança al professorat per començar a utilitzar el sistema.

5.- La investigació en curshttp://peremarques.net/pizarra.htm

... Vols col.laborar?


http//peremarques.net