EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ... amb la pissarra digital i el nous recursos TIC.
CAP A L'ESCOLA DEL FUTUR.

Dr. Pere Marquès Graells (2002)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB


1.- Canvis en l'aprenentatge. http://peremarques.net/actodid.htm

- Processos implicats.

... accés a una informació: "mass media", CDs, Internet...
... comunicació interpersonal
: e-mail, webs, fòrums, xats, videoconferència...
... processament de dades, operacions mentals
: ordinadors

- Factors necessaris.

... poder aprendre: intel.ligència, coneixements previs, accés a la informació...
... saber aprendre
: conèixer instruments i tècniques, tenir experiència...
... voler aprendre
: motivació

2.- Les TIC i el seu impacte al món educatiu. http://peremarques.net/tic.htm ; http://peremarques.net/si.htm

- Importància creixent de "l'escola paral.lela": TV, Internet...

- Nous continguts curriculars: alfabetització digital, noves demandes socials. http://peremarques.net/competen.htm

- Nous recursos TIC i entorns virtuals (on-line) d' aprenentatge (EVA) http://peremarques.net/

- Ús de les TIC en els centres docents.http://peremarques.net/siyedu.htm

- medi per a l'expressió i la creació
- canal de comunicació
- instrument per a processar la informació
- font d'informació
- recurs interactiu per a l'aprenentatge
- organització i gestió dels centres
- gestió de tutories

- Amplia oferta d'activitats de formació permanent.

A tot això s'afegeix una major diversitat de l'alumnat a les escoles i la necessitat d'una formació al llarg de tota la vida

3.- Alguns (relatius) èxits i fracassos dels darrers 20 anys.

- Èxits

... progressiva alfabetització en TIC de l'alumnat a les aules d'informàtica
... progressiva informatització de moltes tasques de gestió dels centres

- Fracassos

... adequada alfabetització audiovisual de l'alumnat
... aprofitament didàctic dels "mass media"
... aprofitament didàctic de les TIC a l'aula d'informàtica

I també, és clar, l'alt índex de fracàs escolar al final de l'etapa ESO i (moltes vegades la transmissió d'una cultura que ja no existeix (estem a la cultura de la societat de la informació)

4.- La pissarra digital i altres maneres d'aprofitar els recursos TIC.

- Bones idees per a l'aprofitament de les TIC. http://peremarques.net/buenidea.htm

- La màgia de la pissarra digital. http://peremarques.net/pizarra.htm

5.- Cap a l'escola del futur.

- Perfils de l'escola del futur. http://peremarques.net/foru.htm

... Bases tecnològiques: pissarra digital, intranet de centre, aules multiús (+ Internet a casa)

... Sistema educatiu: preparar per a la societat actual y per a l'aprenentatge continu (nous continguts al currículum, crèdits on-line, nou repartiment del temps...)

... Formació del professorat: carrera de 4 anys pels mestres i formació específica de 2n cicle pel professorat d'ESO; nou pla de formació continuada; assessorament quan calgui, incentius...

... Recursos materials: software, accés als recursos d'Internet...

- Canvis en els centres: cap a un nou paradigma de l'ensenyança

... universalització de la informació (+ Rincón del vago)
... construcció personalitzada d'aprenentatges significatius
... metodologies i enfocaments crítics-aplicatius per a l'autoaprenentatge
... gran autonomia dels estudiants (comunicació, informació, activitats...)
... treball col.laboratiu
... nous espais d'ensenyament i aprenentatge
... transparència, actualització dels programes


http//peremarques.net